CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang

05:50 - 21/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa họp thống nhất cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

11/15 huyện chưa đạt tiêu chuẩn

Kiên Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 634.878 ha; dân số gần 1,8 triệu người. 

Từ năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh có những điều chỉnh, sắp xếp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, 144 đơn vị hành chính cấp xã.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Với cấp huyện, có 4 đơn vị đạt cả hai tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; 10 đơn vị hành chính chưa đạt 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; 7 đơn vị hành chính chưa đạt 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số; 6 đơn vị hành chính có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số chưa đạt 100% quy định.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, có 95 đơn vị hành chính đồng thời đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; 33 đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; 24 đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số; 8 đơn vị hành chính có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 100% quy định.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Giai đoạn 2023 - 2025, Kiên Giang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 4.

Lộ trình sắp sếp đơn vị hành chính 

Về lộ trình thực hiện, năm 2023 - 2024, Kiên Giang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Năm 2025, lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 5.

Năm 2026 - 2030, tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. 

Điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp huyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 6.

Sắp xếp đơn vị hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang - Ảnh 7.