CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chốt thời gian hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam

14:40 - 14/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 42 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Chốt thời gian hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương nhập huyện Quế Sơn với Nông Sơn để thành lập huyện mới trong giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: N.Đ

Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ quan trọng để đánh giá người đứng đầu

Tại chỉ thị, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Đối với Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác (trong đó, xác định cụ thể từng khâu công việc cần thực hiện, trách nhiệm thành viên chủ trì, mốc thời gian hoàn thành…). 

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và quy trình, thủ tục theo đúng quy định. 

Sắp xếp đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển mới

Khi xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 cần lưu ý, tính toán để đảm bảo thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện phương án tổng thể, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc theo Công điện số 771/CĐ-TTg, ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng các trụ sở làm việc đối với 3 đơn vị hành chính cấp xã đã sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030 để điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác, mở ra không gian phát triển mới về đô thị, nông thôn, thương mại, dịch vụ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Từ nay đến hết năm 2024: Tạm dừng đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ: Từ nay đến hết năm 2024, tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (trừ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ) và tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương liên quan đến việc sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025.

Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp.