Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính

04/09/2023 18:55

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ xây dựng, trình HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc hoặc người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc để có vị trí bố trí sắp xếp người dôi dư.

Xây dựng, ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh gọn bộ máy hành chính cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, khoa học, phù hợp thực tiễn; chú trọng các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đưa ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất về công tác thông tin, tuyên truyền, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP và Chỉ thị số 27- CT/TU tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp.

Chậm nhất 10/9/2023 phải lập phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giao UBND các huyện, thành phố rà soát, lập phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Căn cứ số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng đơn vị hành chính cấp xã, UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030; danh sách đơn vị hành chính cấp xã không bắt buộc sắp xếp theo quy định; phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 trình cấp ủy xem xét, thống nhất phương án sắp xếp của địa phương trước khi gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Thời gian hoàn thành chậm nhất 10/9/2023.

Thứ 3, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang chủ trì xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Tổng hợp danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; danh sách đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù không bắt buộc sắp xếp; phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 từ các huyện, thành phố để xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Bắc Giang, trình Ban cán sự đảng, UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 9/2023; trình xin ý kiến Bộ Nội vụ vào tháng 10/2023.

Bổ sung vào quy hoạch tỉnh nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ tư, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang bổ sung vào quy hoạch tỉnh nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt và Nghị quyết số 233-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bổ sung vào quy hoạch tỉnh nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong năm 2023. 

Thứ năm, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang hướng dẫn rà soát, lập điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thời gian hoàn thành trong năm 2023. 

Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Thứ 6, về xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trên cơ sở Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Bắc Giang, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Bắc Giang, gồm các nhiệm vụ:

Một là, Sở Nội vụ xây dựng Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ: Xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, giao nhiệm vụ chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 ở từng huyện, thành phố và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của tỉnh Bắc Giang.

Hai là, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở từng huyện, thành phố, UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí, UBND cấp huyện được giao làm chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở từng huyện, thành phố; tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã, HĐND cấp huyện; hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Đề án gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

Ba là, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ trên cơ sở Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở từng huyện, thành phố, tổng hợp, biên tập Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bắc Giang; trình Ban cán sự đảng, UBND tỉnh tháng 2/2024; trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 2/2024; trình HĐND tỉnh Bắc Giang vào tháng 3/2024.

Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết cán bộ, công chức dôi dư

Thứ bẩy, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xây dựng cơ chế, chính sách giải quyết cán bộ, công chức dôi dư. 

Cụ thể, trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bắc Giang, trình HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc hoặc người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc để có vị trí bố trí sắp xếp người dôi dư. Thời gian hoàn thành tháng 7/2024.

Thứ tám, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và các điều kiện đảm bảo hoạt động liên tục của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Thời gian hoàn thành Quý II/2024.

Siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, tài chính, ngân sách, đầu tư công, bảo đảm an ninh trật tự... tại những đơn vị thuộc diện sắp xếp

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát xử lý vi phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng, tài chính, ngân sách, đầu tư công, bảo đảm an ninh, trật tự…ở những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang hướng dẫn, thẩm định công tác lập dự toán, định mức chi theo thẩm quyền; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Tài chính tham mưu việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện về miễn phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Hướng dẫn, triển khai thực hiện kinh phí quy định tại Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên, cơ cấu loại đất làm cơ sở xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp khi sắp xếp đơn vị hành chính

Giao Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp.

Hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Công an tỉnh Bắc Giang cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo từng đơn vị hành chính để các địa phương có căn cứ rà soát, xây dựng phương án tổng thể và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để các phần tử xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Hướng dẫn và thực hiện rà soát, xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị trọng điểm về an ninh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang hướng dẫn và thực hiện rà soát, xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị trọng điểm về quốc phòng.

Điều chỉnh chính sách đối với người có công tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp

Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động- xã hội và chính sách đối với người có công tại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

Ban Dân tộc hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2030 tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cung cấp số liệu người dân tộc thiểu số ở từng đơn vị hành chính.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt, ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

UBND cấp huyện có đơn vị hành chính sắp xếp tổ chức tuyên truyền, quán triệt tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ, từ nay cho đến khi UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị thuộc diện sắp xếp giữ ổn định cán bộ lãnh đạo, hạn chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tuyển dụng công chức, viên chức (trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo trước khi thực hiện).

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi