CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ

08:56 - 20/09/2023

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 3567/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Ban hành Phương án, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025 như sau.

Năm 2023: Căn cứ đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp (không thuộc diện bắt buộc sắp xếp), dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Trình UBND tỉnh ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023-2025; báo cáo Bộ Nội vụ.

Năm 2024: Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính được Bộ Nội vụ thẩm định, xây dựng đề án sắp xếp cụ thể đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp; đề án sắp xếp cụ thể đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp và đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc ở đơn vị hành chính cấp huyện.

Tổ chức hoàn thành lấy ý kiến cử tri ở đơn vị hành chính liên quan về đề án cụ thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

HĐND cấp xã liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã họp thảo luận, thống nhất, ban hành Nghị quyết thông qua đề án cụ thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

HĐND cấp huyện liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã họp thảo luận, thống nhất, ban hành Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Xây dựng đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Hoàn thiện Đề án hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Xác định vị trí, việc làm; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hình thành sau sắp xếp.

Tổng hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, dự kiến kinh phí tinh giản biên chế báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Thu hồi con dấu cũ, tiến hành khắc con dấu mới của UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị hình thành sau sắp xếp.

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Năm 2025 sắp xếp, kiện toàn xong tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới hình thành

Năm 2025: Sắp xếp, kiện toàn xong tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp; đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Sắp xếp, bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất giữa đơn vị hành chính trước khi sắp xếp và đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; hướng dẫn xử lý, quản lý trụ sở và tài sản công dôi dư tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Hoàn thành hướng dẫn việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp, sáp nhập.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, giai đoạn 2023 - 2025. 

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo mục tiêu giảm về đúng số lượng quy định.  

Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định phân loại các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ hành chính cấp huyện, cấp xã thành lập mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025.

Sơ kết rút kinh nghiệm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Dự kiến các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Trung ương.