Sắp xếp đơn vị hành chính: Mở rộng thành phố Sơn La, thành lập thị xã Mộc Châu

15/09/2023 05:26

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Sơn La chủ trương mở rộng thành phố Sơn La gắn với mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển nhanh, xanh, bền vững. Đồng thời, thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mộc Châu.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Mở rộng TP Sơn La, thành lập TX Mộc Châu - Ảnh 1.

Thành phố Sơn La

Mở rộng thành phố Sơn La, thành lập thị xã Mộc Châu

Thực hiện chủ trương sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương trong tỉnh Sơn La tập trung triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng mục tiêu và lộ trình đề ra.

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện; 204 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 7 phường, 9 thị trấn. 

Trước đây, việc chia tách, thành lập đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh phần lớn theo yếu tố tự nhiên, chưa xem xét các tiêu chí về diện tích, dân số, dẫn đến một số đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đạt tiêu chuẩn quy định.

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Sơn La phải hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, gồm 3 thị trấn các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Yên Châu. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cho chủ trương khuyến khích sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị, tạo động lực phát triển KT-XH và hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Cụ thể, sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích của xã Nà Nghịu.

Thành lập thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Mường Giàng.

Thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mộc Châu. 

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mai Sơn, mở rộng thành phố Sơn La gắn với mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Xây dựng kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cụ thể, rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện

Thực hiện lộ trình đề ra, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính. Việc triển khai các bước do UBND cấp huyện thực hiện và làm chủ đầu tư. 

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập, điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chung, xây dựng chương trình phát triển đô thị, đề án công nhận loại đô thị; thẩm định, trình UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt các đồ án, đề án.

Tại các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính do bí thư cấp ủy hoặc phó bí thư - chủ tịch UBND làm trưởng ban chỉ đạo. 

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện; tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến các cá nhân, tổ chức và nhân dân ở các đơn vị hành chính có ảnh hưởng; xây dựng, hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương giai đoạn 2023-2025, trình xin ý kiến Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, trình UBND tỉnh.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thời điểm này các địa phương trong tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri; tiếp tục triển khai các bước theo quy định. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai có những khó khăn đặt ra, như: việc sắp xếp đơn vị hành chính nông thôn với đơn vị hành chính đô thị, một số tiêu chí của loại đô thị khó đạt, như: Tỷ lệ cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, mật độ dân số… 

Hoặc yêu cầu đặt ra, các huyện phải hoàn thiện, được cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch, đề án phân loại đô thị trước khi xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, việc thực hiện sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính; thành lập, nâng cấp, mở rộng thị trấn chưa đồng đều. Tiến độ một số huyện còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng phương án, đề án chung của toàn tỉnh. Cùng với đó là việc dôi dư cán bộ sau sáp nhập...

Tập trung xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Giải quyết những khó khăn, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các huyện rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh hoàn thiện các quy hoạch có liên quan, đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; tập trung xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện rà soát cán bộ, công chức đủ điều kiện, có nguyện vọng tiếp tục công tác, bố trí đảm nhiệm các vị trí ở đơn vị hành chính mới. Ưu tiên sắp xếp cán bộ, công chức tại chỗ, luân chuyển công chức đến xã còn thiếu trong huyện hoặc điều động về cơ quan chuyên môn của huyện đúng quy định. 

Với những cán bộ, công chức dôi dư không đủ tuổi tái cử, không đủ điều kiện phải nghỉ hoặc nghỉ theo nguyện vọng cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi nhất nghỉ chế độ theo quy định...

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Sơn La xây dựng phương án tổng thể và trình Bộ Nội vụ thẩm định trong tháng 10/2023. Sau khi được Bộ Nội vụ thẩm định phương án, tỉnh xây dựng đề án chi tiết; phấn đấu hoàn thiện, trình Bộ Nội vụ và Chính phủ trong quý III/2024.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các phương án sắp xếp đơn vị hành chính đã được phê duyệt

Để tiếp tục đạt được mục tiêu của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, trình Bộ Nội vụ đảm bảo thời hạn theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì thẩm định phương án, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lộ trình bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp, sáp nhập.

Ban Thường vụ các huyện ủy trong diện sắp xếp, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án, đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định, lộ trình, thời gian đề ra; làm tốt tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình đề ra; góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương; thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi