Sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương

11/09/2023 11:31

(Chinhphu.vn) - Việc thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thông tin về vấn đề này trên báo Khánh Hòa, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Đồng thời, xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị gắn với định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030.

Việc sắp  xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng phải được cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo sự đồng thuận của người dân và tiếp nối với giai đoạn 2026 - 2030.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 2.

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa

Ông Võ Chí Cương cho biết, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cụ thể như sau: 

Thứ nhất, rà soát các số liệu liên quan đến công tác sắp xếp theo quy định. Các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn này gồm các nhóm: 

Một là, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng theo quy định tại Nghị quyết số 1211, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27, ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Hai là, đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng theo quy định của nghị quyết; 

Ba là, đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng theo quy định của nghị quyết; 

Bốn là, các đơn vị hành chính cấp xã khuyến khích sắp xếp phù hợp với thực tiễn địa phương và quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị gắn với định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030. 

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất các số liệu liên quan làm cơ sở xây dựng phương án tổng thể.

Thứ hai, xây dựng và trình Bộ Nội vụ cho ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Trên cơ sở phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các địa phương đã được xem xét, thống nhất đề xuất của các ban thường vụ thành ủy, thị ủy, huyện ủy, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa xem xét thống nhất phương án tổng thể để trình Bộ Nội vụ cho ý kiến.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 3.

Thứ ba, xây dựng và trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Căn cứ phương án tổng thể đã hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, khuyến khích sắp xếp giai đoạn 2023-2025 phải xây dựng hồ sơ đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn liên quan đúng trình tự, thủ tục, chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trước; trình HĐND cấp huyện, cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp. 

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng thành 1 đề án trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương; sau đó tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề án trình Bộ Nội vụ xem xét.

Thứ tư, về tổ chức thực hiện nghị quyết, Sở Nội vụ, các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn, thực hiện những nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; những công tác trong các lĩnh vực tài chính, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, địa chính, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, nông nghiệp và phát triển nông thôn, an ninh trật tự, quốc phòng, dân tộc… tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Thứ năm, song song với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát, bổ sung, hoàn thiện vào quy hoạch tỉnh, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để đảm bảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 4.

Tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa

Ông Võ Chí Cương nêu rõ, thời gian thực hiện các bước sắp xếp phải đảm bảo tiến độ quy định của Trung ương. 

Cụ thể, UBND cấp huyện có đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp phải hoàn thành xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp trình UBND tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/9/2023. 

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa xem xét thống nhất phương án tổng thể trước ngày 31/10 để trình Bộ Nội vụ cho ý kiến. 

UBND cấp huyện có đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp hoàn thành xây dựng hồ sơ đề án trình UBND tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất quý II/2024. 

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, hoàn thành xây dựng thành 1 hồ sơ đề án trình HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua chủ trương và trình Bộ Nội vụ xem xét chậm nhất quý III/2024./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi