CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tạm dừng bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ, viên chức khi sắp xếp đơn vị hành chính

08:35 - 06/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ, viên chức tại các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ, viên chức khi sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ đánh giá cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025... để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước; nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính; từ đó, đồng thuận, ủng hộ trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy triển khai nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Công văn số 1955-CV/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này; xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023 - 2030.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030 là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các phương án, đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian đề ra.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung cao đối với công tác: Quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng, tài chính, ngân sách, đầu tư công... đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời xác định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nếu để xảy ra vi phạm. 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ, viên chức tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện nghiêm việc tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

Từ nay cho đến khi UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị thuộc diện sắp xếp giữ ổn định cán bộ lãnh đạo, hạn chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tuyển dụng công chức, viên chức; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành: Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030, xác định rõ nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành; Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan... báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban hành chế độ đặc thù, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng, tài chính, ngân sách, đầu tư công, bảo đảm an ninh, trật tự... ở những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh nghiên cứu, ban hành chế độ, chính sách đặc thù, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phụ trách các huyện, thành phố thường xuyên bám sát cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, có khó khăn, phức tạp trong công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai... để lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu.