Thanh tra kiến nghị kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị...

03/07/2024 10:08

(Chinhphu.vn) - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, có biện pháp xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, thủ trưởng các phòng, đơn vị được thanh tra; chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các các nhân, tổ chức về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị...

Thanh tra tỉnh chỉ rõ một loạt hạn chế, thiếu sót tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Theo kết luận thanh tra, quá trình triển khai thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp còn có một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Trong thời kỳ thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành 15 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó có 14/15 quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành trễ thời hạn.

Do UBND tỉnh Bình Thuận chưa ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính nên không có cơ sở xác định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chậm tham mưu ban hành quyết định công bố.

Kể từ ngày 18/4/2023, thời hạn tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là “chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày thủ tục hành chính được bộ, ngành Trung ương cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia”. 

Do đó, 7/7 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành trễ hạn trong khoảng thời gian từ ngày 18/4/2023 đến ngày 30/11/2023 là có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời kỳ thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Tuy nhiên, có 7/10 quyết định phê duyệt quy trình điện tử ban hành còn chậm.

Hiện nay, Sở ban hành quy trình điện tử theo Quyết định số 2420/QĐ- UBND ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Đối với lĩnh vực giao dịch bảo đảm, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, thời hạn xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là 3 ngày làm việc là không đúng quy định.

Từ năm 2021 trở về trước, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

Đối với lĩnh vực các quyền, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các nội dung trên trang thủ tục hành chính của tỉnh và trên phần mềm một cửa thuộc lĩnh vực đất đai khó tra cứu tên thủ tục hành chính; các thành phần hồ sơ trên trang thủ tục hành chính của tỉnh không khớp với nội dung thành phần hồ sơ trên phần mềm một cửa.

Đồng thời, giải quyết hồ sơ trễ thời hạn theo quy định tại điềm 2 khoản 10 Điều 3 của Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 9/2/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Thành phần hồ sơ đầu vào không đúng thành phần hồ sơ quy định; có trình trạng xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trước, sau đó mới xử lý hồ sơ giấy…

Đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận, giải quyết hồ sơ trễ thời hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện không đúng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, không đúng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 8/5/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, thực hiện trả hồ sơ không đúng quy trình nội bộ; không thực hiện theo quy trình liên thông giữa Chi cục Quản lý đất đai sang Văn phòng Đăng ký đất đai là không đúng khoản 6 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ xử lý trên hồ sơ giấy không xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính điện tử một cửa do bộ phận một cửa không chuyển liên thông.

Đối với lĩnh vực chính sách thuế (thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải chính), trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính không có ngày hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp. 

Quá trình xử lý không chuyển cho chuyên viên tiếp nhận tại trung tâm hành chính công để trả kết quả.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, thủ trưởng các phòng, đơn vị

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Kiến nghị tổ chức kiểm điểm, có biện pháp xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, thủ trưởng các phòng, đơn vị được thanh tra.

Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các các nhân, tổ chức về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính hàng năm; thực hiện đầy đủ việc xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi