Công bố kết luận thanh tra 2 trường Đại học

23/06/2024 19:00

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Trường Đại học Hùng Vương

Công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố công khai Kết luận thanh tra số 21/KL-TTr ngày 18/6/2024 về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường; tuyển sinh, quản lý đào tạo; điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo nội dung kết luận thanh tra, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã thành lập Hội đồng Trường theo quy định pháp luật, ban hành các văn bản, quy định của trường để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo thẩm quyền; trường đạt chuẩn kiểm định cấp trường và đã thực hiện kiểm định được một số chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quy định.

Trường thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đánh giá, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, các chương trình đào tạo hiện tại của trường bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số thiếu sót vi phạm như trường chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương tại khoản 5 mục III, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và mục 3 của Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Hội đồng Trường chưa ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 34/2018/QH14; thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 chưa nêu rõ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên, theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc về Hội đồng Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Ban Giám hiệu, bộ phân tham mưu công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ của trường.

Ngoài các vi phạm trên, trường còn tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vượt chỉ tiêu do trường tự xác định 10%, lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường vượt chỉ tiêu 19,7%, nhưng chưa vượt năng lực đào tạo theo lĩnh vực của trường. 

Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi này vi phạm Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Với những thiếu sót, vi phạm trên, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường đã kiến nghị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường; thực hiện tổ chức tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nhà trường có lộ trình thực hiện kiện toàn Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng quy định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo quy định khoản 36 Điều 1 Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Điều 5 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Hùng Vương

Thanh tra Bộ vừa tổ chức công bố Kết luận số 20/KL-TTra việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường; tuyển sinh, quản lý đào tạo; điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Hùng Vương. 

Theo nội dung kết luận thanh tra, Trường Đại học Hùng Vương là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. 

Trường đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật để tổ chức, quản lý hoạt động của trường. 

Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023 và 2023 - 2028. Trường được phép đào tạo 38 ngành trình độ đại học và 8 ngành trình độ thạc sĩ.

Đến thời điểm thanh tra, đã có 6 ngành trình độ đại học và 1 ngành trình độ thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Trường đã ban hành đủ quy chế về đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ của trường để tổ chức thực hiện. 

Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thiết kế, quản lý việc tổ chức in phôi, bảo mật, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế như trường chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường là chưa bảo đảm theo chủ trương của Đảng; Hội đồng Trường kiện toàn, bổ sung thành viên không đủ minh chứng thể hiện các bước theo quy định; Hội đồng Trường chưa thực hiện quy trình, thủ tục quyết định nhân sự Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2020 - 2025 theo quy định…

Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Phú Thọ và Hội đồng Trường Trường Đại học Hùng Vương.

Từ những thiếu sót, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Hùng Vương có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương; thực hiện kiện toàn, bổ sung thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng theo quy định; thực hiện tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ giáo dục đại học theo quy định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo đúng quy định.

Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, ông Hoàng Công Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết, trong quá trình thanh tra, trên cơ sở các nội dung ghi nhận ban đầu về kết quả thanh tra, Trường Đại học Hùng Vương đã có báo cáo giải trình, đồng thời tiếp thu ý kiến của đoàn thanh tra, triển khai chỉnh sửa biển hiệu tên trường đặt tại trụ sở chính “Đại học Hùng Vương” thành “Trường Đại học Hùng Vương” đúng với tên trường theo Quyết định thành lập số 81/2003/QĐ- TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

“Nhà trường đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát tổng thể các nội dung, điều chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại để thực hiện nhiệm vụ đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, ông Kiên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Kiên, ngay sau buổi công bố kết luận này của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương sẽ tổ chức họp và lập kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách nghiêm túc, có lộ trình, thực hiện đầy đủ và báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi