CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tập trung triển khai cải cách chính sách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính

06:21 - 19/03/2024

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tập trung triển khai cải cách chính sách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính- Ảnh 1.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ là một tuyên truyền viên tích cực về cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý cải cách tiền lương; sắp xếp đơn vị hành chính

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký Công văn số 875-CV/BCSĐ, ngày 07/3/2024 về việc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nội dung Công văn số 875-CV/BCSĐ nêu rõ: Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Nội vụ, trong đó có 02 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Một là, xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ thực hiện phương án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024. 

Hai là, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 2023 - 2025.

Đây là những nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, có tác động đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. 

Quán triệt các văn bản về cải cách tiền lương; sắp xếp đơn vị hành chính

Vì vậy, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương (Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024) và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Nội vụ để tập trung triển khai thực hiện, đồng thời hiểu rõ và tuyên truyền cho đúng, phù hợp.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ là một tuyên truyền viên tích cực về cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ban hành đồng bộ các văn bản cải cách tiền lương

Vụ Tiền lương chủ động, tích cực tham mưu Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật triển khai kịp thời thực hiện phương án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Xây dựng đề cương tuyên truyền, giới thiệu các thông tin cơ bản về cải cách chính sách tiền lương mới làm tài liệu sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ và phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.

Triển khai nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính

Vụ Chính quyền địa phương chủ động, tích cực tham mưu Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ triển khai nghiêm túc Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, bảo đảm ổn định hoạt động của tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; hoàn thành vào quý III/2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp xã.

Các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng phụ trách lĩnh vực được phân công tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung về cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi