CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương, phụ cấp mới

09:28 - 13/03/2023

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương và phụ cấp mới

Tại Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương và phụ cấp mới.

Cụ thể, trong văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết 11 kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm thực hiện Đề án cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

Về đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để "tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phòng trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phòng trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn.

Về đánh giá, xác định và công bố "mức sống tối thiểu" của người lao động và gia đình người lao động, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi nghe những kiến nghị của Liên đoàn Lao động các địa phương về đời sống của người lao động. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 4.

Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan tới việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phối hợp giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động

Theo Thông báo, năm 2022, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp so với dự báo; khó khăn, thách thức ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành, tác động bất lợi đến phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

Trong thành công chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngay từ đầu năm, hai bên đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác cùng những công việc thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan tới việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Tổng Liên đoàn đã lựa chọn và triển khai tốt chủ đề năm 2022 về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; đặc biệt tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Công đoàn Việt Nam cũng tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (với 35 đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết), xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 5.

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phối hợp chặt chẽ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

Chính phủ và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của tổ chức Công đoàn và người lao động trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Quan tâm lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức công đoàn và người lao động một cách thấu đáo, có trách nhiệm, nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở của công nhân, người lao động.

Hai bên phối hợp tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/ 2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, đánh giá cao các hoạt động Chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn phát động.

Phối hợp trong công tác ổn định thị trường lao động, nhất là dịp sau Tết Nguyên đán; triển khai công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động, góp phần vào việc thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước với Chính phủ trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động

Bối cảnh tình hình chung trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, trong đó thách thức nhiều hơn, đan xen khó khăn; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng tới việc làm, thu nhập, đời sống và phương thức tập hợp người lao động, tới thị trường lao động, quan hệ lao động; thị trường lao động và quan hệ lao động xuất hiện nhiều vấn đề mới; số lượng đoàn viên, người lao động ngoài khu vực nhà nước tiếp tục tăng nhanh, chiếm tỷ lệ lớn sẽ chi phối hoạt động của tổ chức công đoàn.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, Thủ tướng Chính phủ khẳng định cần quán triệt chủ đề điều hành của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nội dung đã thống nhất và Quy chế phối hợp đã được ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Cần tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn một cách đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 7.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với đoàn viên, người lao động

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/ 2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động, để qua mỗi cán bộ công đoàn xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động; đồng thời chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp đến Chính phủ, các cấp, các ngành để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân, đặc biệt là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động

Tổng Liên đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, Bộ, ngành phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề việc làm bền vững, nâng cao thu nhập; việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử dụng lao động; vấn đề nhà ở, trường học cho con công nhân, người lao động; trạm y tế, nơi vui chơi giải trí, vấn đề chậm đóng bảo hiểm xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 9.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, công nhân tham gia dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, trên công trường tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, VCCI…) và chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Năng suất cao, chất lượng tốt", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; thực hiện Chương trình "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước".

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới - Ảnh 10.

Sáng 28/1/2023, Thủ tướng thị sát tuyến dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45, dừng tại hầm Thung Thi thăm hỏi, động viên công nhân lao động, kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động

Thủ tướng Chính phủ lưu ý ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động.

Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân "an cư lạc nghiệp".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo./.