CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023

10:20 - 17/12/2022

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4969/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố, trong đó có chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận huyện, bố trí nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 - Ảnh 1.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành, việc bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023, bao gồm:

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được thành phố giao;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 còn dư chuyển sang;

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 (riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%).

Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 - Ảnh 2.

Đối với các quận, huyện, thị xã, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023, bao gồm:

- 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2022 so với dự toán năm 2022 được thành phố giao (không kể thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; thu - từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước);

- 70% số tăng thu ngân sách cấp mình được hưởng (không kể thu tiền sử dụng đất, tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất) trong trường hợp HĐND các quận, huyện, thị xã quyết định dự toán thu ngân sách cấp mình được hưởng cao hơn mức UBND thành phố giao.

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 còn dư chuyển sang;

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.