CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị sớm cải cách tiền lương, bảo đảm thu nhập của CBCCVC, tạo động lực giữ chân nhân tài, thu hút trí thức

07:22 - 24/02/2023

(Chinhphu.vn) - TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm xem xét xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, đảm bảo mức lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức để tạo động lực giữ chân nhân tài, tạo đột phá trong thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chu đến công tác và cống hiến lâu dài cho hệ thống chính trị TPHCM.

Kiến nghị sớm xây dựng, ban hành chính sách cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới

Chiều 21/2, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có buổi khảo sát 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại TPHCM.

Đoàn công tác do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Viêt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW làm trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, cho biết mục đích của đoàn nhằm khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của TPHCM thời gian qua, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, qua 15 năm thực hiện, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn, khẳng định đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển chung trong sự nghiệp cách mạng của cả nước, trong đó có TPHCM. 

Quá trình xây dựng, phát triển, triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển của TPHCM trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

“Qua buổi khảo sát, đoàn muốn lắng nghe kết quả quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. 

Bên cạnh kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ trí thức, đoàn cũng đặc biệt muốn lắng nghe các vấn đề về cơ chế, chính sách khi có Nghị quyết của Trung ương và các cơ chế chính sách của Trung ương thì TPHCM đã cụ thể hóa thành các cơ chế chính sách của TP như thế nào và quá trình thực hiện có vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn cản trở trong quá trình thu hút và phát triển đội ngũ trí thức để cải thiện quá trình phát triển đội ngũ trí thức. 

Đồng thời, đoàn cũng muốn nghe các đề xuất, các giải pháp căn cơ với Trung ương để khi Bộ Chính trị đề xuất với Trung ương ban hành Nghị quyết mới sát với tình hình mới” - đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ.

Kiến nghị sớm xây dựng, ban hành chính sách cải cách tiền lương - Ảnh 2.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Viêt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW phát biểu tại buổi làm việc.

Chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chưa thực sự phát huy hiệu quả như mong đợi

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM đã triển khai, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết ở các cấp; hoàn thiện môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. 

Nhìn nhận trong 15 năm qua, đội ngũ khoa học, công nghệ (KHCN) trên địa bàn TPHCM không ngừng tăng nhanh về lực lượng và đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an an ninh, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Bên cạnh đó, TPHCM đã chủ động đổi mới cơ chế, chính sách quản lý KHCN nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động KHCN TPHC, gắn kết chặt chẽ KHCN với sản xuất, dịch vụ và đào tạo. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tăng cường thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

TPCM đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án, tập trung việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, lấy đội ngũ trí thức làm trung tâm như: đề án liên kết nguồn lực thông tin KHCN, xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hỗ trợ 4 ngành công nghiệp trọng yếu, thông qua việc số hóa cơ sở dữ liệu. 

Đồng thời, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tri thức khoa học, chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển KHCN.

Ngoài ra, TPHCM cũng ban hành chính sách trọng dụng, đãi ngộ trí thức. 

Qua 5 năm thực hiện thí điểm, các chuyên gia được thu hút đã phát huy vai trò là nhân tố chủ đạo, tiên phong trong tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến và đào tạo nhân lực chất lượng cao. 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện mới có ý nghĩa bước đầu, chưa tương xứng với kỳ vọng của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho hay, TPHCM cũng nhìn nhận một số mặt còn hạn chế như: Nhận thức về công tác trí thức của một số cấp ủy chưa đầy đủ, chưa sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Chính sách thu hút phát triển nguồn nhân lực từ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tuy được quan tâm, triển khai thực hiện nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả như mong đợi. 

Số lượng chuyên gia nhà khoa học đã và đang làm việc có số lượng rất hạn chế và mới chỉ tập trung vào một số ngành nghiên cứu trên phạm vi hẹp. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về cơ chế đặc thù thu hút của TPHCM chưa được thực hiện thường xuyên, bài bản, chưa chuyển tải, cung cấp thông tin đầy đủ, phong phú, hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm, khả năng hợp tác của chuyên gia. 

Công tác kết nối giữa TPHCM với hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học trong và ngoài nước cùng mạng lưới các hội, hiệp hội chuyên ngành còn hạn chế.

Kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng, ban hành chính sách cải cách tiền lương

Về kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW, TPHCM đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết mới nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm xem xét xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, đảm bảo mức lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức để tạo động lực giữ chân nhân tài, tạo đột phá trong thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chu đến công tác và cống hiến lâu dài cho hệ thống chính trị TPHCM.

Bên cạnh đó, TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính “về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” để tạo điều kiện cho TPHCM được chủ động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhất là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiến nghị sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương, bảo đảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, giữ chân nhân tài - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: TPHCM luôn xác định sự phát triển phải dựa trên nền tảng tri thức, trong đó lực lượng trí thức có vai trò rất quan trọng.

Đề xuất Quốc hội các chính sách về tiền lương, nhà ở,... chăm lo, ưu đãi đội ngũ trí thức

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, do đó TPHCM luôn xác định sự phát triển phải dựa trên nền tảng tri thức, trong đó lực lượng trí thức có vai trò rất quan trọng.

Để tập trung xây dựng, phát huy đội ngũ trí thức gắn với các mục tiêu phát triển TP, sắp tới, TPHCM sẽ đề ra chương trình đột phá, chương trình trọng điểm thông qua các chương trình, đề án. Đây như là những bài toán lớn, huy động đội ngũ trí thức tham gia vào cùng giải bài toán này và cơ chế giải bài toán lớn này được đảm bảo bởi một hệ cơ chế chính sách.

"Cơ chế chính sách bao gồm chính sách chăm lo, ưu đãi cho đội ngũ trí thức, không dừng ở đội ngũ trí thức đang sống, làm việc tại TPHCM mà còn trong và ngoài nước.

TPHCM sẽ nghiên cứu thêm về chính sách về tiền lương, nhà ở… Việc này TPHCM cũng đang dự thảo trong Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM", đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Cần bảo đảm thu nhập cho cán bộ và đội ngũ trí thức trong cơ quan nhà nước

Đề xuất với đoàn khảo sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn cho rằng, cần có chính sách thu hút nhanh, gọn để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia cùng tham gia.

Đặc biệt cần sớm ban hành nghị quyết mới đảm bảo thu nhập cho cán bộ và đội ngũ trí thức đang công tác tại các đơn vị nhà nước.

Cùng với đó, các bộ, ngành cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện vị trí việc làm của cán bộ. Điều này tác động đến tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có cả đội ngũ trí thức.

Kiến nghị sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương, bảo đảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, giữ chân nhân tài - Ảnh 5.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Để hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám", ngoài việc quan tâm đến chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ, sự trọng dụng, cần xem xét những khía cạnh khác.

Ngoài chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ, sự trọng dụng, cần xem xét những khía cạnh khác

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, để hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám", ngoài việc quan tâm đến chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ, sự trọng dụng, cần xem xét những khía cạnh khác.

Trong đó, đồng chí đồng tình với đề xuất cần có tổ chức quy tụ tập hợp, tạo ra động lực để đội ngũ trí thức luôn đứng bên cạnh Đảng bộ, chính quyền TPHCM.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cần phải có cách tiếp cận Nghị quyết 27 bên cạnh gắn kết Nghị quyết 31, trong quá trình nền tảng công nghệ số, đòi hỏi hàm lượng tri thức, cần nhìn nhận xây dựng đội ngũ trí thức hết sức quan trọng và cấp thiết.

Sắp tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất TPHCM vinh danh đội ngũ trí thức nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó cần tiếp tục quan tâm đến đội ngũ trí thức trẻ, tạo chân dung đội ngũ trí thức mới.

Đội ngũ trí thức Việt Nam đã thể hiện rất rõ vai trò, vị trí, vị thế trên tất cả các lĩnh vực

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, đội ngũ trí thức đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học và đóng góp rất lớn trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương, đội ngũ trí thức Việt Nam đã thể hiện rất rõ vai trò, vị trí, vị thế trong tiến trình phát triển chung của cách mạng Việt Nam, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh.

Trước hết, cung cấp cho Đảng, Nhà nước những luận cứ quan trọng để hoạch định chủ trương đường lối chính sách của Đảng và tham gia nhiều lĩnh vực.

Tất cả các lĩnh vực này đều có hàm lượng tri thức mà các nhà trí thức ở nhiều thế hệ, từ nhiều kinh nghiệm đã đóng góp để giúp nhà nước điều hành sát thực tiễn, điều kiện của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của TPHCM, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết đoàn công tác sẽ tiếp thu để cụ thể hóa, tổng hợp báo cáo chung với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để báo cáo Trung ương.