CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật cán bộ

08:48 - 06/11/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ luật cán bộ - Ảnh 1.

Đồng chí Phan Công Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 17 xem xét kỷ luật cán bộ. 

Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Hội nghị xem xét kết luận một số nội dung, cụ thể như sau:

Kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

Thứ nhất, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Chi bộ Đầu tư xây dựng - Quản lý dự án nhiệm kỳ 2020-2022, trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra số 39 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ và các đồng chí Chu Văn Thước, đồng chí Nguyễn Anh Long, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Đầu tư xây dựng - Quản lý dự án nhiệm kỳ 2020-2022, trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, xem xét, kết luận và biểu quyết bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Anh Tuấn bằng hình thức Cảnh cáo; thi hành kỷ luật đồng chí Chu Văn Thước và Nguyễn Anh Long bằng hình thức Khiển trách.

Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ bị kỷ luật tại Đảng bộ HUD

Thứ hai, về kết quả thực hiện Thông báo Kết luận Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ HUD4 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra số 30 báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 88-TB/UBKTĐUK, ngày 21/8/2023 về Kết luận Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ HUD4 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thảo luận và thống nhất đồng ý với Báo cáo của Đoàn Kiểm tra về kết quả kiểm điểm của các tổ chức đảng và kết quả xem xét, xử kỷ thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối có văn bản chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy HUD tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan tiếp tục thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Thông báo số 88-TB/UBKTĐUK. 

Xem xét thi hành kỷ luật về hành chính đối với các cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng. Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ bị kỷ luật theo Quy định số 41-QĐ/TW. 

Giao Phòng Nghiệp vụ I theo dõi, đôn đốc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty HUD triển khai thực hiện.

Thứ ba, xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Sau khi nghe Đoàn Giám sát số 38 báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thảo luận và thống nhất yêu cầu Đoàn Giám sát số 38 tiếp thu các ý kiến tham gia của Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; bổ sung, làm rõ một số nội dung trong báo báo cáo; trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra cho ý kiến trước khi xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đối với Dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo của chi bộ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo văn bản gửi về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra trước ngày 06/11/2023 để tiếp thu, trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra.