CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND huyện

09:36 - 08/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 16. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì kỳ họp. 

Kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy đồng chí Võ Tiến Sỹ chịu trách nhiệm của người đứng đầu, để một số cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Võ Tiến Sỹ bằng hình thức Khiển trách.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện khi để một số cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và các cá nhân khác có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cũng xem xét trách nhiệm của đồng chí Võ Duy Việt, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 27/9/2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Võ Duy Việt chịu trách nhiệm của người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020. 

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8/2023. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực khoáng sản.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo kết luận tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ, Thái Nguyên kiểm điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Kỳ họp thứ 24. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ, giai đoạn 2020 - 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài chính của Đảng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hằng năm chưa sát với nhiệm vụ thực tế của đơn vị... 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công còn một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét và quyết định một số nội dung khác.