CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tinh giản gần 80.000 biên chế; giảm 25 tổng cục, cục, 145 vụ và 22 đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương

05:07 - 28/12/2022

(Chinhphu.vn) – Công tác tinh giản biên chế, sắp sếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả trong năm 2022.

Tinh giản gần 80.000 biên chế; giảm 25 tổng cục, cục, 145 vụ, 22 đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương - Ảnh 1.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ thông tin tại họp báo.

Chiều 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ tập trung cao cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách

Thông tin tại họp báo, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, năm 2022 là năm tập trung cao cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ. Theo đó, toàn ngành Nội vụ đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở tham mưu, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương.

Nổi bật là, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03 văn bản, đề án. Trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 Luật và 04 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 06 Nghị quyết.

Trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định và 02 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư, 09 văn bản hợp nhất...

Giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ, 22 đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ.

Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị (đạt 13,5%) so với năm 2016.

Riêng năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tinh giản gần 80.000 biên chế

Về tinh giản biên chế, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021). Trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị; đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức và giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện liên quan đến công tác tuyển dụng, đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật, thôi việc.

Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hoá một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến công tác cán bộ và nghiên cứu đề xuất một số cơ chế về thu hút, trọng dụng nhân tài; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung...

Tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn

Về xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, Bộ Nội vụ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bộ Nội vụ đã thẩm định và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành 04 Nghị quyết về mở rộng, nâng cấp đô thị; đồng thời, đang tiếp tục thẩm định các đề án mở rộng, nâng cấp đô thị theo đề nghị của các địa phương.

Trình Ban cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030...

Về lĩnh vực cải cách hành chính, đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 và ban hành Kế hoạch hoạt động cải cahcs hành chính năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX 2021) năm 2021 của các Bộ, các địa phương…

Công tác thi đua – khen thưởng; tôn giáo, tín ngưỡng; văn thư - lưu trữ; công tác thanh niên, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh tra, pháp chế, công tác cán bộ nữ; hợp tác quốc tế; thông tin, truyền thông, nghiên cứu khoa học,... cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hoá mục tiêu thu hút các nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ...