CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Nội vụ: Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc

16:10 - 21/09/2022

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 4620/BC-BNV kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước Quý III năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Theo Báo cáo, những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước Quý III năm 2022 của Bộ Nội vụ được thể hiện trên 07 mặt công tác, gồm: chỉ đạo, điều hành; cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nhìn chung, trong Quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 

Công tác tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và các văn bản hướng dẫn, qua đó bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ. 

Phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, kịp thời thích ứng với tình hình thực tiễn.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ. 

 Tăng cường theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ hai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 1368/QĐ-BNV ngày 31/12/2021) trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 1091/QĐ-BNV ngày 06/10/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

Thứ ba, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. 

Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao, không để phát sinh nợ đọng mới. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; theo đó, khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Thứ bảy, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ theo theo các kế hoạch đã ban hành.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính./.