Chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng

03/04/2024 13:01

(Chinhphu.vn) - Quý I/2024, toàn ngành Thanh tra kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.119 tập thể và 1.465 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng.

Chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng- Ảnh 1.

Quý I/2024, Thanh tra kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.119 tập thể và 1.465 cá nhân.

Quý I/2024, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 17.619 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 2.079 cuộc thanh tra hành chính và 15.540 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thanh tra kiến nghị thu hồi 552 tỷ đồng và 1 ha đất

Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 759 tỷ đồng, 207 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 552 tỷ đồng và 1 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 103 tỷ đồng, 206 ha đất.

Ban hành 8.824 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 137 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.119 tập thể và 1.465 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022. Hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị (lần 2) Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước. Riêng Thanh tra Chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra tại một số bộ, địa phương; thành lập tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Quý I, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tổng số 66.579 lượt người với 73.873 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 55.818 vụ việc, có 623 đoàn đông người. 

Trong đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 502 lượt người với 1.283 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày về 502 vụ việc, có 50 đoàn đông người.

Các cơ quan hành chính tiếp nhận 88.976 đơn các loại (bao gồm: Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 86.243 đơn, có 72.070 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 84% tổng số đơn đã xử lý.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quy chế Tiếp công dân trực tuyến và Mô hình Thí điểm tiếp công dân trực tuyến.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về giải quyết khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật; tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo về tình hình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nông, lâm nghiệp trên toàn quốc…

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, trong quý I, có 166.243 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; 1.312 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập tại 1.403 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Toàn ngành Thanh tra tiếp tục hoàn thiện thể chế và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao

Về nhiệm vụ quý II2024, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để triển khai kế hoạch công tác, trong đó tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra. 

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước..

Phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác này; tổ chức thực hiện Quy chế Tiếp công dân trực tuyến và Mô hình Thí điểm tiếp công dân trực tuyến.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023; tiếp tục triển khai Định hướng Xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Hoàn thành báo cáo thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại 3 bộ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi