Thanh tra công vụ: Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

02/04/2024 09:55

(Chinhphu.vn) - Về thanh tra hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm để xác định trách nhiệm và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Thanh tra công vụ: Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân- Ảnh 1.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Tuần Giáo.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành Kết luận số 157/KL-TTr, ngày 11/03/2024 về thanh tra hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Tuần Giáo. 

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Qua thanh tra cho thấy, trong công tác quản lý Nhà nước về thực hiện TTHC cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức, UBND huyện Tuần Giáo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC theo quy định; triển khai thực hiện kịp thời Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hàng năm, ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; chỉ đạo triển khai việc kiểm soát, loại bỏ, chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết; đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; cắt giảm 2 TTHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và đơn giản hóa 2 TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện cập nhật, niêm yết và giải quyết các TTHC cơ bản đảm bảo theo quy định; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố quy trình điện tử; các TTHC được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện các TTHC, giao dịch trực tuyến; kiểm tra hồ sơ, gửi các thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân theo các thông tin tổ chức, cá nhân đã đăng ký khi thực hiện TTHC; giải quyết hồ sơ điện tử thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Thực hiện số hóa, ký số đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC hoặc phải số hóa theo quy định; lưu trữ kết quả bản điện tử vào kho dữ liệu của hệ thống giải quyết TTHC tỉnh, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trả kết quả bản giấy cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, xử lý đối với cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; tổ chức thực hiện chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC; kịp thời, nghiêm túc xem xét kiểm điểm, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định về TTHC, giải quyết các TTHC, số hoá hồ sơ, số hoá kết quả xử lý hồ sơ, chậm xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử…

0,3% hồ sơ quá hạn, trễ hạn, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm

Qua thanh tra phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC chưa đạt yêu cầu theo quy định; việc kiểm tra tại các phòng, ban, các xã, thị trấn huyện, chưa toàn diện; chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc thực hiện các thủ tục, quy trình giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức trên môi trường điện tử, một cửa điện tử liên thông, chưa đảm bảo sự chính xác, kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch của cơ quan Nhà nước theo quy định.

Qua kiểm tra, từ 15/6/2021 đến 30/11/2023, trên địa bàn huyện còn 218 hồ sơ quá hạn, trễ hạn giải quyết, chiếm 0,3% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ; chưa giải quyết đúng hạn 03 nhiệm vụ trên phần mềm do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Kiểm tra tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn: Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Quản lý đất đai và UBND thị trấn, UBND xã Quài Nưa, UBND xã Quài Cang phát hiện một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hồ sơ TTHC chưa kịp thời, đầy đủ, chưa đảm bảo yêu cầu về công khai minh bạch trong trình tự, TTHC trên môi trường điện tử một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm để xác định trách nhiệm và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện một số nội dung trong công tác quản lý nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ hành chính công.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi