Theo kết luận thanh tra, Trường THCS Giai Xuân đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, hiệu trưởng có các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch thực hiện chương trình các môn học có chỉ tiêu cụ thể, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được phân công giảng dạy phù hợp với năng lực chuyên môn.

Những hạn chế, thiếu sót

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, nhiều văn bản do trường ban hành có thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhân sự chưa đầy đủ; cơ sở vật chất còn nhiều hạng mục chưa được nâng cấp, sửa chữa, trang thiết bị cung cấp chưa đầy đủ đáp ứng cho việc giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7, 8 do trường đề xuất lựa chọn, có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục và tất cả thành viên dự họp, kể cả đại diện cha mẹ học sinh là chưa đúng quy định tại khoản b, Điều 8 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Các minh chứng về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 7, 8 chưa đầy đủ và sắp xếp, lưu trữ chưa khoa học.

Còn một số tổ chuyên môn chưa thực hiện nội dung giáo dục STEM theo kế hoạch. Công tác lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa được quan tâm đúng mức, chưa đầy đủ các hồ sơ cần lưu. Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 không có số liệu kết quả giáo dục STEM. Các tổ chuyên môn chưa tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường theo đặc thù các môn học.

Trường lưu trữ thiếu sổ đầu bài việc thực hiện tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin. Số tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin còn ít so với số giáo viên. Trang thông tin điện tử chưa phong phú, đa dạng các nội dung.

Trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, kế hoạch chưa cụ thể đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý về kiểm tra đánh giá học sinh. Một số kế hoạch của tổ chuyên môn thiếu căn cứ vào kế hoạch của nhà trường. 

Thời kỳ thanh tra, trường thiếu 1 phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn dẫn đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành của trường quá tải trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung giáo dục địa phương chưa bám sát các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý. 

Bảng phân công giảng dạy chưa làm rõ các thông tin về chủ đề, tuần, tiết, tên giáo viên, chuyên môn được đào tạo, thời gian thực hiện.

Biên bản họp rút kinh nghiệm, báo cáo tổng kết năm học chưa đánh giá tất cả các đối tượng tham gia vào hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường, chưa đối chiếu kết quả trước ôn tập, sau ôn tập để rút kinh nghiệm và giải pháp nâng chất lượng dạy và học cho năm tiếp theo. 

Lãnh đạo trường chưa thể hiện nội dung tự kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, chưa xếp lớp cho học sinh theo năng lực.

Năm học 2022 - 2023, trường chưa có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối năm 2023, chưa kết chuyển doanh thu và chi phí dẫn đến báo cáo quyết toán chưa đúng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC. 

Năm học 2023 - 2024, trường chưa nộp 2% thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Công tác quản lý và sử dụng nguồn học phí, sử dụng chưa đúng biểu mẫu để thanh toán cho người được thuê khoán công việc; hạch toán còn thiếu nguồn cải cách tiền lương với số tiền 2.316.800 đồng; chưa sắp xếp và phân loại chứng từ, chưa in đầy đủ các loại sổ sách năm 2023, chưa có báo cáo quyết toán học phí năm 2023.

Đối với công tác xã hội hóa giáo dục, danh sách chi hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có minh chứng kèm theo, chưa thực hiện công khai tài trợ, xã hội hóa giáo dục theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Đề nghị bổ sung các biên chế còn thiếu cho Trường THCS Giai Xuân

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT TP Cần Thơ kiến nghị Hiệu trưởng Trường THCS Giai Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm về các hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Đề nghị UBND huyện Phong Điền có kế hoạch bổ sung các biên chế còn thiếu cho Trường THCS Giai Xuân để đảm bảo chất lượng giảng dạy cho trường. 

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành GD&ĐT địa phương để thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc GD&ĐT TP Cần Thơ, Chánh Thanh tra tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản giao Trưởng phòng Giáo dục trung học, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý chất lượng theo dõi việc thực hiện các kiến nghị về nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của các phòng, báo cáo Giám đốc Sở trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.