In bài viết

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình

05:51 - 21/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025.

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng điều hành hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15, ngày 19/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, ngày 8/9/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch đã xác định rõ các mốc thời gian thực hiện và những nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2023-2025; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của phát luật thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 và thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Việc xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2025 cần được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện, tổng thể, tính đến việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023-2030.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã hướng dẫn, lưu ý một số nội dung liên quan đến việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, như: Rà soát tình hình quy hoạch đô thị của địa phương liên quan, việc đánh giá phân loại đô thị và trình độ phát triển hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch; rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính…

Đại diện lãnh đạo các địa phương đã thảo luận, trao đổi về việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính và những khó khăn, vướng mắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng khái quát lại những kết quả đạt được cũng như khó khăn, bài học kinh nghiệm qua thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Lưu ý về các nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân bị tác động và ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; phải có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành và thực hiện. Việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể, thực hiện có lộ trình, phù hợp với tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Gắn sắp xếp đơn vị hành chính với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính vừa căn cứ tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, vừa chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù, phù hợp với thực tiễn. 

Các sở, ngành, địa phương phải giải quyết dứt điểm những hạn chế của giai đoạn trước, thực hiện chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân có liên quan tại các đơn vị hành chính sắp xếp.

Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình - Ảnh 5.

Quang cảnh hội nghị.

Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

Đồng chí Trần Thắng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và nhấn mạnh: Sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan, tác động đến người dân và nhiều cấp, ngành.

Vì vậy, trong quá trình triển khai phải tạo sự thông suốt về tư tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; không cầu toàn nhưng phải bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm sự ổn định của hệ thống chính trị.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp./.