Tiếp tục điều động, luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện

05/03/2023 09:31

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhất là trong công tác cán bộ; tiếp tục kiện toàn, bố trí bí thư cấp ủy (cấp quận, huyện) không phải là người địa phương, đồng thời điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cấp, cơ quan để bồi dưỡng, rèn luyện. Trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không thực hiện máy móc, cào bằng mà dựa vào thực tiễn của từng đơn vị, từng cấp.

Tiếp tục điều động, luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai: Thành ủy Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhất là trong công tác cán bộ.

Ngày 4/3, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của đảng về công tác cán bộ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong hơn 2 năm qua, đặc biệt là kinh tế có sự hồi phục mạnh mẽ sau dịch COVID-19.

Trong công tác xây dựng đảng, Cần Thơ thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Thành ủy Cần Thơ sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 làm cơ sở thúc đẩy phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 59/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết 13/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn 2045 để Cần Thơ sớm trở thành đô thị trung tâm, tạo động lực phát triển của vùng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong phát triển của thành phố.

Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhất là trong công tác cán bộ.

Cần Thơ tiếp tục kiện toàn, bố trí bí thư cấp ủy (cấp quận, huyện) không phải là người địa phương, đồng thời điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cấp, cơ quan để bồi dưỡng, rèn luyện.

Trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không thực hiện máy móc, cào bằng mà dựa vào thực tiễn của từng đơn vị, từng cấp.

Tiếp tục điều động, luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện - Ảnh 2.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Cần Thơ chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo xung lực mới để thành phố có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Cần Thơ chú trọng phát triển Đảng trong học sinh (ưu tiên phát triển Đảng cho học sinh ngay từ lớp 12), sinh viên, khu vực ngoài nhà nước.

Trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần làm công phu, tỉ mỉ, có chiến lược lâu dài, trong đó chú trọng đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng thời chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo xung lực mới để thành phố có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đoàn kết, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Thành ủy Cần Thơ có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 59/NQ-TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 1), những việc đã làm, việc cần điều chỉnh, bổ sung cho giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay Cần Thơ vẫn còn 11/20 nhiệm vụ trọng tâm, 15/25 đề án, dự án chưa hoàn thành, 6 chính sách, cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả chưa cao… Do đó, thành phố cần có đánh giá đầy đủ những vấn đề này, làm sao cho ngân sách của Cần Thơ phải có bước đột phá bởi khi nhìn vào ngân sách sẽ thấy được sức sống của thành phố.

Từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, thành phố đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 0,25% theo chuẩn đa chiều, ở mức thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.

Toàn bộ các xã, huyện của Cần Thơ được công nhận chuẩn nông thôn mới trước thời hạn, an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết số 59/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở thành phố Cần Thơ vẫn còn hạn chế. Trong đó, một bộ phận cán bộ trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy vẫn còn nhiều bất cập về chức năng, nhiệm vụ.

Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa thực sự phát huy. Trình độ kiến thức, năng lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp chưa đồng đều, một số đồng chí chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiến nghị sửa đổi quy định về tiêu chuẩn công chức

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định liên quan đến tiêu chuẩn công chức, cũng như điều kiện, thời gian để tham gia thi chuyển ngạch công chức.

Việc này nhằm đảm bảo thời gian từ khi bắt đầu công tác đến khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, vừa rút ngắn thời gian vừa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố.

Theo lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, hiện nay, thành phố đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ trong quy hoạch và bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là chức danh cán bộ diện Thành ủy quản lý.

Nguyên nhân là do, để bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở thì cán bộ phải giữ ngạch chuyên viên chính (theo Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Tuy nhiên, tính từ khi vào làm công chức đến khi đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, tối thiểu phải làm công chức ít nhất 10 năm mới đủ điều kiện thi nâng ngạch do "phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự một năm" (theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ).

Thực tế, tại Cần Thơ rất ít cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở ở độ tuổi 30-35 để làm nguồn quy hoạch cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi vào năm 2025) cho chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới.

Thành ủy Cần Thơ cũng kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ để các địa phương có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả do theo quy định hiện nay thì có nhiều vị trí khó thực hiện./.

Theo TTXVN

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi