CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Năm 2023: Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

09:12 - 31/12/2022

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết như: Lấy phiếu tín nhiệm sao cho thực chất; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ;…

Năm 2023: Lấy phiếu tín nhiệm; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Ảnh 1.

Hoàn thành 19/12 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Xaydungdang.org.vn, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai các đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao theo Chương trình công tác, đặc biệt đã hoàn thành 19/19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu ban hành 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; 7 quy định, 11 quyết định, 8 kết luận, 2 thông báo, 2 kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì ban hành 6 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị…

Ngoài ra, việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được triển khai tốt, đồng bộ trên các mặt: công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng…

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đặt trọng tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 trên các mặt: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ.

Năm 2023: Lấy phiếu tín nhiệm; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Ảnh 2.

Năm 2023, công việc tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Một số vấn đề khó, phức tạp nhưng đã được tập trung thảo luận, tháo gỡ nhằm đảm bảo yêu cầu của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); vấn đề xây dựng tổng biên chế của hệ thống chính trị; sơ kết một số mô hình thí điểm; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ: tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, đào tạo lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử; miễn nhiệm, từ chức; khuyến khích bảo vệ cán bộ; vấn đề cán bộ giữ chức vụ hàm; vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ…

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương còn tham mưu trực tiếp về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; cho ý kiến các cơ quan, đơn vị phối hợp thẩm định...

"Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đồng chí trong cơ quan đã phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra. Những thành quả đạt được là kết quả của sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của toàn bộ cơ quan", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, yêu cầu đối với mỗi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất cao.

Ngoài yêu cầu về chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ, đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng, thì còn có yêu cầu phải đưa ra được tham mưu, kiến nghị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phải thiết thực, khả thi, được thực hiện thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy mới bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

"Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề ra yêu cầu với người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu, mà muốn tham mưu được phải hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về chuyên môn đang làm, các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Phải rèn luyện phấn đấu, có nhận thức trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết như công tác bảo vệ chính trị nội bộ với vấn đề chính trị hiện nay; các công tác cán bộ phát sinh; lấy phiếu tín nhiệm sao cho thực chất; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thẩm quyền người đứng đầu; quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quan hệ giữa tập thể cấp ủy và người đứng đầu; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chính sách thu hút nhân tài, cán bộ nổi trội; vấn đề vị trí việc làm; vấn đề tổng biên chế vào năm 2026…

"Không phải việc khó mà chúng ta không dám làm mà vì chúng ta không dám làm nên việc trở thành khó. Bởi vậy, Ban Tổ chức Trung ương cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ sự tin tưởng vào năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành tốt công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó; tiếp tục xây dựng cơ quan tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc chung, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.