CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xây dựng một loạt quy định mới về CCVC, chính sách tiền lương,...

05:20 - 06/02/2023

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng và ban hành một loạt quy định mới về công chức, viên chức, chính sách tiền lương,...

Xây dựng, ban hành một loạt quy định về công chức, viên chức, tiền lương,... - Ảnh 1.

Tại Quyết định số 32/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ, trong năm 2023, ngoài việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng hàng loạt các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm hiện thực hóa 1 trong 3 đột phá của Bộ Nội vụ là "tập trung hoàn thiện thể chế". Cụ thể như sau:

Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ

Thông tư hướng dẫn Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001).

Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Triển khai xây dựng, ban hành một loạt quy định mới về công chức, viên chức, tiền lương - Ảnh 1.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Nghị định quy định mức lương cơ sở

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2023. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023. Các đơn vị nghiêm túc, chủ động trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ năm 2023.

Tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Nghị định quy định mức lương cơ sở đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; (3) Trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (4) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030 (trong đó có nội dung áp dụng các chính sách đặc thù); (5) Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Xây dựng, ban hành một loạt quy định về công chức, viên chức, tiền lương,... - Ảnh 3.

Ban hành nhiều quy định về công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế,...

Theo Báo cáo những kết quả công tác nổi bật của Bộ Nội vụ trong tháng 01/2023, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023 và đề ra phương phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của Bộ, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương... Kết quả đạt được trong tháng 01/2023 cụ thể như sau:

Về tổ chức bộ máy và biên chế: Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hoàn thành việc đánh giá việc thực hiện các Nghị định hiện hành có liên quan đến chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP; Báo cáo đánh giá thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tự chủ giai đoạn 2022 - 2026 phục vụ xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (dự kiến trình Chính phủ trong tháng 02/2023).

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức sau khi đã tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, hiện nay đang tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành. 

Bộ trưởng đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức; Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án Liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh và Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025 ; phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã. 

Đồng thời, đang tập trung tham mưu, xây dựng: Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức để bảo đảm đồng bộ với Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị do Bộ Chính trị ban hành; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ chính quyền địa phương tại nước ngoài năm 2023.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính: Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Tờ trình kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Tờ trình công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Quảng Trị, Cao Bằng. 

Bộ trưởng ban hành Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại I: Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; thị xã Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định; Báo cáo tóm tắt của Chính phủ và báo cáo của Bộ Nội vụ bổ sung một số nội dung liên quan đến 06 hồ sơ, đề án nhập, thành lập đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Bắc Kạn. 

Trình Bộ trưởng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030.

Về cải cách hành chính: Đã trình Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay thế thành viên của Ban. Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ. 

Hiện nay, đang triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 bảo đảm tiến độ để tổ chức công bố trong quý I/2023.

Về công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 theo kế hoạch; đề nghị Chính phủ xét đặc cách đối với một số trường hợp đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Hiện đang tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định (Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo). 

Đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ đến thăm, chúc Tết các chức sắc, tổ chức tôn giáo tại Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa... 

Đồng thời, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Về công tác công nghệ thông tin, truyền thông: Đã chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước bảo đảm tính thời sự và hiệu quả.