CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN; BẦU PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

16:22 | 08/06/2024

(Chinhphu.vn) - Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

}