CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trước 20/10, gửi đại biểu Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

15:18 - 19/10/2022

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022.

Trước 20/10,  gửi đại biểu Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022.

Nâng cao trách nhiệm trong thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:

- Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra trước ngày 27/9/2022 và gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 1/10/2022.

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Văn bản tham gia ý kiến (nếu có) gửi về Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 10/10/2022.

- Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022.

- Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi Chính phủ trước ngày 30/11/2022.

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau kỳ họp thứ 4 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật tại phiên họp thứ 18 (tháng 12 năm 2022).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý phục vụ phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật (nếu cần thiết).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi dự thảo Luật đã được chỉnh lý và dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo công tác giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6...