CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sửa quy định chính quyền đô thị: Đề xuất xác định biên chế công chức phường theo số dân

19:13 - 09/11/2022

(Chinhphu.vn) - Việc sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhằm sửa đổi những quy định không phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị.

Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 3 thành phố - Ảnh 1.

Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 3 thành phố

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng của Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP, Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành các Nghị quyết nêu trên. 

Do đó, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 3 thành phố được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 01/7/2021). 

Quá trình thực hiện đến nay cho thấy tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương quận, phường nơi không tổ chức HĐND đã đi vào ổn định, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, chủ động hơn, điều hành và quyết định kịp thời hơn những vấn đề cấp bách trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của chính quyền đô thị. 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành đã bộc lộ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 

Việc sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định nhằm sửa đổi những quy định không phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị; kịp thời giải quyết, khắc phục những bất cập, vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 03 thành phố trong thời gian vừa qua.

Dự thảo Nghị định gồm 05 Điều (sửa đổi, bổ sung 08 điều của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung 15 điều của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung 11 điều của Nghị định số 34/2021/NĐ-CP).

Đề xuất bỏ các chức danh Trưởng Công an quận, Trưởng Công an phường 

Về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi 3 Nghị định theo hướng bỏ các chức danh Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận trong cơ cấu tổ chức của UBND quận; bỏ chức danh Trưởng Công an phường trong cơ cấu tổ chức của UBND phường.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi một số nội dung để thống nhất trong quản lý, sử dụng cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường với công chức làm việc tại UBND phường.

Cụ thể, quy định biên chế, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường do UBND quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố quản lý, sử dụng (việc bầu cử cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường vẫn thực hiện theo quy định của Đảng, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và quy định của pháp luật liên quan).

Quy định liên thông giữa cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường với công chức ở phường và công chức từ cấp quận trở lên. 

Theo đó, người được bầu giữ chức vụ cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn xử lý kỷ luật) thì được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức phường hoặc công chức từ cấp quận trở lên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh, vị trí công chức đó theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định theo hướng 03 thành phố được chủ động quy định số lượng, chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố trên cơ sở tình hình thực tiễn và cân đối ngân sách của địa phương.

Số lượng biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số 

Theo dự thảo, số lượng biên chế công chức phường của 03 thành phố được xác định theo quy mô dân số của phường.

Cụ thể, đối với phường thuộc quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: có từ 30.000 dân trở xuống thì được tính 15 biên chế công chức; có trên 30.000 dân đến 50.000 dân thì được tính 16 biên chế công chức; có trên 50.000 dân đến 70.000 dân thì được tính 17 biên chế công chức; có trên 70.000 dân đến 90.000 dân thì được tính 18 biên chế công chức; có trên 90.000 dân đến 110.000 dân thì được tính 19 biên chế công chức; có trên 110.000 dân thì được tính 20 biên chế công chức.

Đối với phường thuộc thị xã có từ 10.000 dân trở xuống thì được tính 15 biên chế công chức; có trên 10.000 dân đến 17.000 dân thì được tính 16 biên chế công chức; có trên 17.000 dân đến 24.000 dân thì được tính 17 biên chế công chức; có trên 24.000 dân đến 31.000 dân thì được tính 18 biên chế công chức; có trên 31.000 dân đến 38.000 dân thì được tính 19 biên chế công chức; có trên 38.000 dân thì được tính 20 biên chế công chức. (Dân số để tính số lượng biên chế công chức phường nêu trên được xác định theo quy định của pháp luật về phân loại đơn vị hành chính).

Bộ Nội vụ cho biết, với việc xác định biên chế công chức phường theo quy mô dân số nêu trên thì tổng biên chế công chức phường của 03 thành phố theo tính toán bước đầu dự kiến tăng 208 biên chế so với quy định hiện nay (tính trung bình 15 biên chế/phường). 

Tuy nhiên, khi thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị và tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại 03 thành phố đã giảm khoảng 700 biên chế cán bộ, công chức phường do không còn 469 cán bộ phường là Phó Chủ tịch HĐND phường; giảm số lượng Chủ tịch HĐND phường trước đó đã được các thành phố bố trí hoạt động chuyên trách và giảm được khoảng 170 cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có các phường trực thuộc) sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ vào tổng số biên chế công chức phường của 03 thành phố được xác định nêu trên, UBND các thành phố trình HĐND cùng cấp phân bổ tổng số lượng biên chế công chức phường của từng quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố.

Căn cứ vào tổng số biên chế công chức phường được HĐND thành phố phân bổ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng phường, UBND quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố quyết định giao cụ thể số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND mỗi phường trực thuộc cho phù hợp (không hạn chế số lượng tối thiểu và tối đa công chức của phường nhưng không được vượt quá tổng số biên chế công chức phường được phân bổ)./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi