CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tháng 9/2022, UBTVQH cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi)

17:42 - 04/08/2022

(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tháng 9/2022, UBTVQH cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội khóa 6 luật tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

Căn cứ Bảng phân công, các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) gồm: 1- Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); 2- Luật Đấu thầu (sửa đổi); 3- Luật Giá (sửa đổi); 4- Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 5- Luật Hợp tác xã (sửa đổi); 6- Luật Phòng thủ dân sự.

Trình Quốc hội 5 luật, 1 nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

Các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) gồm: 1-Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); 2- Luật Nhà ở (sửa đổi); 3- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); 4- Luật Viễn thông (sửa đổi); 5- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 6- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ngoài ra, các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2023

Liên quan đến dự kiến tiến độ, tại phiên họp tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. Tiếp đó, tại phiên họp tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2023. Đồng thời, cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Trong phiên họp tháng 8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trước khi trình Quốc hội thông qua các dự án gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tiếp đó, vào tháng 9/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6; tháng 12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trước khi trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi) (trong trường hợp chuẩn bị kịp).

Nghị quyết cũng yêu cầu, cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này./.