Chậm tiến độ, nhiều sai phạm

Cụ thể, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 hạng mục của dự án Khu công nghiệp Mai Sơn do BQL làm chủ đầu tư, gồm: Hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống xử lý nước thải tập trung.

3 hạng mục trên có tổng mức đầu tư hơn 172,6 tỷ đồng, đang triển khai giai đoạn 1, nhà thầu xây lắp là Công ty TNHH MTV Hồng Kông Sơn La.

Trong thời điểm trên, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán toàn bộ dự án. Trên cơ sở kế thừa kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mai Sơn còn chậm, nhiều thời điểm còn đình trệ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra (còn 17,9/63,7 ha chưa giải phóng mặt bằng), làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Tại thời điểm thanh tra, hạng mục đường giao thông đang thi công dở dang tuyến CN4 và các hạng mục phụ trợ; tuyến CN5 chưa thi công; hạng mục nước sinh hoạt đang thi công dở dang phần san nền khu xử lý, tuyến ống cấp nước nội bộ khu công nghiệp; hệ thống xử lý nước thải chưa đấu nối được với hệ thống đường ống thu gom do chưa giải phóng được mặt bằng.

Trong việc chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng còn thiếu văn bản thông báo của bên nhận thầu và bên giao thầu về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng; thiếu báo cáo bằng văn bản với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng; nhật ký thi công chưa đầy đủ theo quy định.

Công tác khảo sát địa hình, địa chất của gói thầu chưa chính xác dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh phát sinh một số hạng mục, phần việc. Công tác lập dự toán còn sai sót, chưa chính xác, sai tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Bên nhận thầu không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện theo quy định. 

Hợp đồng xây lắp chưa quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể qua từng lần thanh toán; không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán theo quy định.

Hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ trúng thầu có một số hạng mục, phần việc dự toán, dự thầu sai tăng khối lượng; trong quản lý thi công có một số hạng mục, phần việc thi công thiếu khối lượng theo hồ sơ thiết kế. 

Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chủ đầu tư và các bên có liên quan chưa kiểm soát triệt để, vẫn còn một số khối lượng nghiệm thu theo khối lượng trúng thầu, khối lượng trong hợp đồng. Dẫn đến đã nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với khối lượng thi công hoàn thành, số tiền hơn 422,5 triệu đồng.

Năm 2023, Ban Quản lý không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư, việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi của nhà đầu tư.

Chi thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ không đúng quy định, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với vị trí kế toán

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, trong 4 năm (từ 2020-2023) Ban Quản lý có một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, Ban Quản lý xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 chưa cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh, chỉ liệt kê các nội dung cần thực hiện, không cụ thể hoá các nội dung cần triển khai; chưa thực hiện công khai dự toán kinh phí được giao bổ sung năm 2021, 2022 theo quy định; chi tiền thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo hệ số lương chưa đảm bảo nguyên tắc.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tỉnh Sơn La (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý) quy định việc sử dụng Quỹ phúc lợi phải đề xuất với BQL là không đúng quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; quy định mức trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi vượt quá mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Quản lý chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với vị trí kế toán khi đã quá thời hạn định kỳ chuyển đổi theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Thanh tra tỉnh Sơn La xác định Trưởng Ban Quản lý chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế.

Yêu cầu Ban Quản lý giảm trừ trong quá trình cấp phát, thanh toán và quyết toán các hạng mục công trình; giảm trừ thuế VAT các nhà thầu đã nộp ngân sách Nhà nước theo khối lượng sai phạm, tổng số tiền 422,5 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế, sai phạm theo quy định.