In bài viết

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính của thành phố Hồ Chí Minh

11:22 - 25/09/2023

(Chinhphu.vn) – Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4211/QĐ-UBND về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính của thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

 Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2023

Năm 2023, TPHCM căn cứ vào các chính sách, pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tiến hành cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Trên cơ sở hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương, tiến hành xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND TPHCM khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương (kể các các đơn vị hành chính đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024

Đến năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021.

Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 ở những đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đối đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025./.