CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đề xuất ban hành bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

07:57 - 05/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Kiến nghị ưu đãi tiền lương, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ quân đội - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị ưu đãi tiền lương, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, với nội dung: “Cần điều chỉnh mức lương đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm tiền lương có tính ưu đãi tương xứng với mức độ đặc thù của quân đội. 

Đồng thời, kiến nghị chuyển đổi hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ khoản 7 Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc của Sĩ quan tại ngũ “Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật". 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đa số đơn vị quân đội vẫn chưa được thụ hưởng chế độ, chính sách về nhà ở, phụ cấp nhà ở, hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ như đã đề cập trong Luật. 

Cử tri kiến nghị có chính sách cụ thể hỗ trợ về nhà ở để cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, đơn vị nói riêng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống” .

Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thứ nhất, đối với kiến nghị về chính sách tiền lương.

Về “Điều chỉnh mức lương đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm tiền lương có tính ưu đãi tương xứng với mức độ đặc thù của quân đội”, tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Về “Chuyển đổi hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí chức vụ và phụ cấp quân hàm, phù hợp vớỉ chủ trương của Đảng và Nhà nước”, tại điểm b khoản 3.1 mục 3 Phần II Nghị quyết số 27-NQ/TW đã xác định: “Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay)”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang và cơ yếu đang tích cực chỉ đạo hoàn thiện các bảng lương mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Sau khi hoàn thiện các bảng lương mới và được cấp có thẩm quyền quyết định ban hành, việc chi trả đối với các đối tượng trong lực lượng vũ trang và cơ yếu trong đó có quân đội sẽ được chuyển đổi, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Kiến nghị ưu đãi tiền lương, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ quân đội - Ảnh 2.

Thứ hai, về phụ cấp nhà ở và chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Khoản 7 Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 quy định đối với sĩ quan tại ngũ: “Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”.

Khoản 3 và khoản 4 Điều 36 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 quy định: ‘‘Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”; “Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở”.

Thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, những năm qua, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động đầu tư xây dựng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân triển khai các dự án nhà ở chính sách, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ để hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các đối tượng góp phần thực hiện tốt chính sách nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chính sách về nhà ở đất ở còn vướng mắc, bất cập như cử tri phản ánh, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nên chưa có cơ sở để thực hiện.

Bên cạnh đó nhu cầu về nhà ở rất lớn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách nhà ở, đất ở phù hợp thực tiễn, bảo đảm tốt hơn quyền lợi về nhà ở, đất ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng./.