CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đổi mới cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế

09:36 - 04/01/2023

(Chinhphu.vn) – Năm 2023, Chính phủ phấn đấu giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, giá dịch vụ y tế.

Giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đổi mới cơ chế tài chính y tế - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Năm 2023, Chính phủ phấn đấu giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, giá dịch vụ y tế. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 3/1, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trình bày tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 142 nhiệm vụ cụ thể.

Với bối cảnh, ý nghĩa của năm 2023, trên cơ sở 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành nêu trên, dự thảo Nghị quyết xác định 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 142 nhiệm vụ cụ thể.

Giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Theo đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được Chính phủ xác định sẽ tập trung thực hiện trong năm 2023 là chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai tự chủ đại học hiệu quả, đi vào thực chất.

Gắn kết công tác đào tạo nghề với thị trường lao động, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng nghiên cứu khoa học. Tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội

Đồng thời, Chính phủ phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

Không ngừng phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đổi mới cơ chế tài chính y tế - Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Nâng cao năng lực hệ thống, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị của tất cả các tuyến. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, giá dịch vụ y tế.

Quan tâm thúc đẩy phát triển các bệnh viện, cơ sở y tế khu vực ngoài nhà nước. Hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả; ổn định, phát triển thị trường lao động ngoài nước. Tập trung triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, các chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi.

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, nghiên cứu chính sách động viên, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với KTXH và KTXH với quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, từng vùng và cả nước.

Tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động của các thế lực thù địch. Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Triển khai hiệu quả chương trình đối ngoại cấp cao năm 2023. Nâng tầm đối ngoại đa phương và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả gắn với củng cố, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, ngoại giao văn hóa. Tiếp tục đổi mới, triển khai hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

Trần Mạnh