CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: DỰ ÁN ĐÔ THỊ là gì?

13:05 - 27/02/2023

(Chinhphu.vn) - Góp ý về một số thuật ngữ tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh đề nghị làm rõ khái niệm "DỰ ÁN ĐÔ THỊ".

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Chuyên gia pháp lý góp ý về một số thuật ngữ - Ảnh 1.

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh kiến nghị xem xét, làm rõ thuật ngữ "Dự án đô thị" tại điểm h khoản 2 Điều 78 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, điểm h khoản 2 Điều 78 Dự thảo quy định về trường hợp thu hồi đất để thực hiện "DỰ ÁN ĐÔ THỊ". 

Thuật ngữ "DỰ ÁN ĐÔ THỊ" được quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết số 18-NQ/TW): "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại". 

Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có thuật ngữ "DỰ ÁN ĐÔ THỊ"

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 chỉ có quy định về "đô thị", "đô thị mới"

"Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn";

"Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật."

Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) chỉ có quy định về "Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị": "Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị."

Xem xét, làm rõ thuật ngữ "DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ có quy định về khái niệm "đô thị", khái niệm "dự án khu đô thị", mà không có khái niệm "dự án đô thị"

Theo đó, "đô thị" được hiểu đồng nhất với đơn vị hành chính cấp đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn và các khu vực định hướng trở thành thành phố, thị xã, thị trấn), mang tính chất vĩ mô, rộng lớn mà việc phát triển "đô thị" phải do Nhà nước chủ đạo. 

Trong khi đó, "Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị" có tính chất hẹp hơn nhằm phát triển một khu vực trong đô thị theo quy hoạch.

Do vậy, chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh kiến nghị xem xét, làm rõ thuật ngữ "DỰ ÁN ĐÔ THỊ" tại điểm h khoản 2 Điều 78 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Nếu dự thảo đặt ra khái niệm mới so với pháp luật hiện hành thì cần bổ sung giải thích từ ngữ cho thuật ngữ này để có cách hiểu thống nhất, tránh vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Điều 32 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về "quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề"; đây là thuật ngữ của Bộ luật dân sự năm 2005. 

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh đề nghị chỉnh sửa thành "quyền đối với bất động sản liền kề" cho phù hợp với thuật ngữ mới của Bộ luật dân sự năm 2015.