CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng cường cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

08:54 - 17/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 1631/BNV-VP về đôn đốc triển khai cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Đôn đốc triển khai cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (CSDLQG về CBCCVC); Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 và văn bản số 955/BNV-VP ngày 08/3/2023 hướng dẫn việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC, cụ thể như sau:

- Thống nhất sử dụng các trường dữ liệu thông tin về CBCCVC trong Sơ yếu lý lịch hợp nhất để cập nhật dữ liệu về CBCCVC vào CSDLQG.

- Thực hiện kết nối qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/cấp tỉnh và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc trực tiếp qua NDXP sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bước thực hiện, cách thức phối hợp với giữa các đơn vị liên quan.

- Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trước khi kết nối với CSDLQG về CBCCVC.

- Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra

- Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung nêu trên đến Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc Ban Tổ chức cán bộ) các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ được giao, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nâng cấp hệ thống quản lý CBCCVC do đơn vị quản lý và cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; đồng thời thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC bảo đảm hoàn thành tiến độ theo quy định tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ./.