In bài viết

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận

05:31 - 15/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Theo đó, việc sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện. 

Các địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách để bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách kịp thời.

Trong năm 2023, các đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới tiêu chuẩn quy định. 

Tỉnh Bình Thuận khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân.

Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp lại trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

Tỉnh Bình Thuận thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính.

Năm 2025, các đơn vị tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các đơn vị hành chính và những người dôi dư sau Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sở Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức

Để triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Hướng dẫn sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Các huyện, thị xã, thành phố có đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp chủ động rà soát tiêu chuẩn theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, xây dựng phương án sắp xếp với các đơn vị hành chính liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn; chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Bình Thuận không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Tuy nhiên, tỉnh đã chủ động thực hiện sắp xếp 6 xã, thị trấn để thành lập 3 xã, thị trấn. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã. 

Thông qua việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, tỉnh đã tập trung được nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội./.