CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

14:53 - 17/08/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC... 

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     …, ngày …… tháng …… năm ……

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

(Nhiệm kỳ...)

 

Hôm nay, vào hồi.....giờ......phút,....ngày .......tháng ........năm ......, tại ... thôn, tổ dân phố…., Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố ... tiến hành cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cuộc họp của cộng đồng dân cư bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ...

1. Thành phần cuộc họp

- Chủ trì: Ông (bà) …………….….. Chức vụ: ……………….....

- Thành phần tham dự:…………………………………………...

……………………………………………………………………..

- Số người có mặt: ......người, vắng...........có lý do.

2. Nội dung cuộc họp

- Ông (bà) ................... Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố ..... công bố danh sách những người được Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố .....và đại diện hộ gia đình giới thiệu, người tự ứng cử (nếu có) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ...

- Căn cứ tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và điều kiện ứng cử theo quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.....; cuộc họp thảo luận, nhận xét và ấn định danh sách dự kiến những người ứng cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố .... để hộ gia đình của thôn, tổ dân phố...... bầu (có danh sách trích ngang kèm theo).

  1. Ông (bà) ...................................................................................

  2. Ông (bà) ...................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

THƯ KÝ

 (Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ

 (Ký, ghi rõ họ tên)