CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố

17:02 - 16/08/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố.

           Mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố

Mẫu số 02

UBND XÃ/PHƯỜNG….

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          …, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc..... 

Hôm nay, vào hồi..... giờ......phút,.... ngày .......tháng ........năm ..., tại ....... thôn, tổ dân phố… tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc ……..................................................................................................................

Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) .................................................... Tổ trưởng

2. Ông (bà) .................................................... Thành viên

3. Ông (bà) .................................................... Thành viên

4. Ông (bà) .................................................... Thành viên

5. Ông (bà) .................................................... Thành viên

Đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông (bà)......................................................................................

2. Ông (bà)......................................................................................

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố:.........................

- Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia bỏ phiếu:........, chiếm tỷ lệ .....%

- Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự:........., chiếm tỷ lệ…. %

- Số phiếu phát ra: ..................... phiếu

- Số phiếu thu về: ...................... phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ...................... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu

Kết quả cụ thể:

(1). …………………………………………………………………..

(2). .....………………………………………………………………..

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu và 02 người chứng kiến việc kiểm phiếu. /.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

    (Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CHỨNG KIẾN

(Ký và ghi rõ họ tên)