CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố

10:10 - 17/08/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó quy định mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố.

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình

Mẫu số 04

UBND XÃ/PHƯỜNG….

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 …, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về...

 

Hôm nay, vào  hồi ........ giờ.......phút, ngày .....tháng ..... năm ….... tại…., thôn, tổ dân phố…., Tổ phát phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố….

Nội dung phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình: ……………………..…

Tổ phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) .................................................... Tổ trưởng

          2. Ông (bà) .................................................... Thành viên

          3. Ông (bà) .................................................... Thành viên

...................................................................................................................

Đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông (bà)....................................................................

2. Ông, (bà)....................................................................

- Thời gian phát phiếu:………………………………...

- Thời hạn thu phiếu: …………………………….........

Kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình như sau:

- Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố:...............................

- Số hộ gia đình tham gia bỏ phiếu:................., chiếm tỷ lệ ….....%

- Số hộ gia đình không tham gia bỏ phiếu: ..............., chiếm tỷ lệ …..%      - Số phiếu phát ra : ..................... phiếu

          - Số phiếu thu về : ...................... phiếu

          - Số phiếu hợp lệ : ...................... phiếu

          - Số phiếu không hợp lệ : ........... phiếu

Kết quả cụ thể :

          1. Số phiếu biểu quyết đồng ý:.............phiếu...... chiếm tỷ lệ....... %

          2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý:..........phiếu ....... chiếm tỷ lệ..... %

3. Các ý kiến khác (nếu có):…………………………………………

          Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CÁC THÀNH VIÊN TỔ PHÁT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 


ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)