CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố

16:39 - 16/08/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố.

Mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố

Mẫu số 01 

UBND XÃ/PHƯỜNG….

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               …, ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY MỜI

 

Trân trọng kính mời ông (bà):.....................................................................

Về việc.........................................................................................................

1. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian:

b) Địa điểm:

2. Thành phần

a) Chủ trì:

b) Đại biểu tham dự:

3. Nội dung

4. Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc họp:………………………………

5. Các tài liệu phục vụ cuộc họp (nếu có).

Thôn, tổ dân phố.... đề nghị ông (bà) bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng thành phần./.

 

                 Chủ trì cuộc họp

     (Ký, ghi rõ họ tên)