Kỷ luật Đảng ủy Sở; đề nghị kỷ luật nguyên Trưởng Công an thành phố

29/08/2023 13:35

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Trưởng Công an Thành phố Chí Linh.

Kỷ luật Đảng ủy Sở; đề nghị kỷ luật nguyên Trưởng Công an thành phố

Yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An kiểm điểm

Ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực khoáng sản.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo kết luận tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên

Thứ hai, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm một số quy định về xử lý kỷ luật đảng viên.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Khiển trách; vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tổ chức đảng và cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc những vi phạm đã được chỉ ra.

Kỷ luật Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế bằng hình thức khiển trách

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 31, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì kỳ họp và kết luận các nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhận thấy: Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thiếu kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên; để Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới vi phạm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giảm sút ý chí chiến đấu; 

Một số cán bộ, đảng viên của Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc.

Căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Về trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở.

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua kết quả xác minh tài sản thu nhập đối với 08 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả của Đoàn Kiểm tra về xác minh tài sản thu nhập đối với các đồng chí: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Điển, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: 08 đồng chí thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai tài sản, thu nhập đúng mẫu theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, kê khai cơ bản rõ ràng các loại tài sản… 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn thiếu, nhầm lẫn một số thông tin cần kê khai theo quy định. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu trong thời gian tới các đồng chí nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

Thứ ba, thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà và đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thị ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Về cơ bản Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà và đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thị ủy thực hiện tốt nội dung giám sát, một số hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra cần khắc phục kịp thời. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà và đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thị ủy phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Thứ tư, tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỷ luật Đảng ủy Sở; đề nghị kỷ luật nguyên Trưởng Công an thành phố - Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương

Đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Trưởng Công an Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương vừa họp Kỳ họp thứ 18. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy đồng chí Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Thoan theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Trưởng Công an Thành phố Chí Linh, ngày 8/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Thành phố Chí Linh. 

Các bị can bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4/2/2023 tại Thành phố Chí Linh. Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử, kết án các đối tượng này.

Tại Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành; Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi