CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 34 nhân sự chủ chốt tỉnh Trà Vinh

17:23 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/12, HĐND tỉnh Trà Vinh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 34 nhân sự chủ chốt tỉnh Trà Vinh- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 33 nhân sự chủ chốt của tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau:

1. Ông Kim Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 95,74% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

2. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 82,98% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,89% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

3. Ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 59,57% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

4. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 74,47% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 23,40% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

5. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

6. Ông Thạch Giàu, Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

7. Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 61,70% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 36,17% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

8. Ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 57,45% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

9. Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

10. Bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 44,68% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

11. Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 89,36% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,64% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

12. Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 85,11% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,89% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

13. Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 63,83% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 34,04% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

14. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 87,23% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,77% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

15. Ông Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 74,47% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,53% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

16. Ông Trần Văn Ba, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 57,45% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,25% tổng số phiếu).

17. Ông Trần Trường Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

18. Ông Châu Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 68,09% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,91% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

19. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,76% tổng số phiếu).

20. Ông Kiên Sóc Kha, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 42,55% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

21. Ông Nguyễn Văn Nầy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 36,17% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

22. Ông Dương Văn Ni, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

23. Ông Kiên Ninh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

24. Ông Trương Thanh Phong - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 76,60% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 21,27% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

25. Ông Nguyễn Văn Quyển - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

26. Ông Dương Hoàng Sum - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 78,72% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 19,15% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

27. Ông Phạm Văn Tám - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

28. Ông Lê Minh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

29. Ông Tiêu Thanh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 68,09% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,53% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

30. Ông Bùi Thành Thương - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 31,91% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,64% tổng số phiếu).

31. Ông Phạm Minh Truyền - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 27,66% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 17,02% tổng số phiếu).

32. Ông Lâm Sáng Tươi - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

33. Ông Nguyễn Văn Út - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

34. Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

Người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục rèn luyện

Phát biểu sau khi lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh cho rằng, đây cũng là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương và thận trọng, nghiêm túc, có trách nhiệm, từ việc nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, xác định phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân tổ chức tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm; việc cung cấp thông tin cho đại biểu và việc xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Từ đó các vị đại biểu HĐND đã thực hiện tốt trọng trách và thể hiện chính kiến của mình vừa mang ý nghĩa chính, đồng thời vừa mang ý nghĩa pháp lý, khách quan, công tâm với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: Kết quả này sẽ giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. 

Đây là một biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tại địa phương, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.