Hướng dẫn sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

06/12/2023 07:21

<a href="https://a.tcnn.vn//Images/files/HD%2026.pdf"></a><a href="https://a.tcnn.vn//Images/files/HD%2026.pdf"></a>(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Hướng dẫn sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện

Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp (cơ quan, đơn vị) kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC tương ứng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thực hiện:

- Xây dựng đề án, quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện mới thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các cơ quan, đơn vị tương ứng ở ĐVHC cấp huyện trước khi sắp xếp; bố trí cấp trưởng, cấp phó từng cơ quan, đơn vị theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị mới thành lập phải được tiến hành đồng bộ, liên thông với khối chính quyền địa phương. 

Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo (bao gồm bầu cử, bổ nhiệm) hoặc giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ thấp hơn lúc chưa sắp xếp ĐVHC cấp huyện có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện và còn thời gian công tác tối thiểu 30 tháng là đến thời điểm nghỉ hưu, được ưu tiên khi giới thiệu bầu, bổ nhiệm vào chức vụ đã giữ lúc chưa sắp xếp ĐVHC cấp huyện hoặc các chức vụ tương đương.

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC tại cơ quan, đơn vị mới đồng bộ với các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị ở đơn vị cấp huyện mới thành lập.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện sắp xếp giảm số lượng lãnh đạo, quản lý; số lượng CBCCVC dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại cơ quan, đơn vị mới theo các quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương. Trước mắt, số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng biên chế công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị mới tối đa không vượt quá tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức hiện có trước khi sắp xếp.

 Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị mới; chậm nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức có hiệu lực thi hành thì thực hiện đúng quy định chung; đồng thời, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 Sắp xếp bố trí cán bộ ở cấp xã

Tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ cấp xã (bao gồm: bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã) ở các ĐVHC phải sắp xếp kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC tương ứng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu chức danh đó.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã sau khi sắp xếp ĐVHC phải được tiến hành đồng bộ, liên thông giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh tương đương hoặc ưu tiên giới thiệu bầu chức danh cán bộ ở ĐVHC cấp xã khi có nhu cầu hoặc ưu tiên tuyển dụng làm công chức (cấp huyện, cấp xã) nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã, bảo đảm chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức có hiệu lực thi hành thì thực hiện đúng theo quy định chung. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn về: sắp xếp tổ chức đảng; tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCCVC, người lao động./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi