CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất

16:27 - 19/08/2022

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở 3 cấp gồm: quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở 3 cấp

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể là làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở 3 cấp gồm: quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất.

Theo đó, Dự thảo Luật đã quy định nguyên tắc, hệ thống, căn cứ và nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các Điều 37, 38, 40, 41, 42 và 43. 

Theo đó quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạch quốc gia và các quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau phát triển; quy định hệ thống quy hoạch sử dụng đất ba cấp gồm: quốc gia, tỉnh và huyện.

Đổi mới nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo 3 khu vực

Đồng thời, đổi mới nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo 03 khu vực gồm: khu vực sử dụng đất cần bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực cần giữ ổn định, khu vực phát triển theo nhu cầu cấp quốc gia (Điều 40).

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải khoanh định, bố trí không gian sử dụng đất theo các khu vực đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia; định hướng phát triển theo hạ tầng kỹ thuật, hướng tuyến và điểm kết nối giao thông (điểm c khoản 2 Điều 41).

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải: xác định chỉ tiêu các loại đất được thể hiện thông tin đến từng thửa đất theo quy định; khoanh định, bố trí không gian sử dụng đất theo các khu vực đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và xác định định hướng phát triển theo hạ tầng, hướng tuyến và điểm kết nối giao thông; xác định không gian, diện tích các vùng đất theo định hướng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch chung xây dựng huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất (Điều 42).

Bổ sung nội dung quy định tiêu chí và quyết định khoanh định khu vực hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh (Điều 43).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các quy định này giúp làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không bị chia cắt; tạo điều kiện hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp.