CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

06:30 - 19/07/2022

(Chinhphu.vn) - Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), thể chế kịp thời chủ trương, chính sách, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó có nhiệm vụ tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thể chế kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Đồng thời, tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), thể chế kịp thời chủ trương, chính sách, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng.

Hoàn thành xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2022 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2021 – 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng Đề án thành lập thị trường các-bon trong nước theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng cơ hội thu hút nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ cho chuyển đổi năng lượng bền vững.

Nghiên cứu xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổng kết đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đô thị, quy hoạch xây dựng làm cơ sở nghiên cứu xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chương II Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng chung cư cũ./.