CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất sửa quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ

10:44 - 23/11/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đề xuất sửa số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ - Ảnh 1.

Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó

Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 7 về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ; chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ.

Theo Bộ Nội vụ đánh giá một số khó khăn, bất cập đó là một số chi cục tổ chức và hoạt động có tính chất đặc thù: Giải quyết thủ tục hành chính 24/24h; được giao quản lý theo khu vực, liên vùng; có quy mô lớn, tổ chức trực thuộc nhiều, có trên 11 tổ chức... thì quy định chỉ được bố trí tối đa không quá 02 cấp phó sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 (bổ sung điểm c khoản 2 - Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ Điều 18b - Tiêu chí thành lập chi cục và tương đương) như sau:

a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó;

b) Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó;

c) Chi cục được bố trí không quá 03 cấp phó khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Có từ 11 tổ chức trực thuộc trở lên; được giao quản lý theo khu vực liên tỉnh, liên huyện, có từ 09 tổ chức trực thuộc trở lên; được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính 24/24 giờ trong ngày.

Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định hoặc phân cấp cho Tổng cục trưởng quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục theo quy định, bảo đảm bình quân mỗi chi cục không quá 03 cấp phó./.