CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giảm 5344 biên chế tại các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ

12:12 - 19/10/2022

(Chinhphu.vn) - Đến 2026, 23 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm 5344 biên chế.

Các bộ, ngành sẽ giảm 5344 biên chế - Ảnh 1.

Đến 2026, các bộ, ngành giảm 5344 biên chế.

Theo Quyết định 1575/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.890 biên chế.

Còn tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 18/10/2022, biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026, đến hết năm 2026 của các cơ quan nêu trên là 101.546 biên chế.

Như vậy, 4 năm tới, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm 5.344 biên chế (không bao gồm biên chế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Bộ Tài chính giảm 3342 biên chế

Trong đó, các bộ sẽ giảm biên chế như sau: Bộ Tài chính 3342 biên chế, Bộ Ngoại giao 60 biên chế, Bộ Nội vụ 29 biên chế, Bộ Tư pháp 479 biên chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 305 biên chế; Bộ Công Thương 323 biên chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 95 biên chế; Bộ Giao thông vận tải 91 biên chế,...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế của giai đoạn 2022-2026 và hằng năm đến hết năm 2026.

Quyết định theo thẩm quyền biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý trong tổng số biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế.

Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

* Theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.

Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026.