CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng 'tinh, gọn, mạnh'

16:11 - 02/02/2023

Năm 2023, toàn quân sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; đó là: Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng 'tinh, gọn, mạnh' - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Nhân dịp đầu Xuân mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao đổi với báo chí về công tác quân đội.

Toàn quân có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Thưa Thượng tướng, năm 2022 Bộ Quốc phòng đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, xin đồng chí đánh giá khái quát những thành tựu mà toàn quân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào.

Nổi bật là: Quân đội đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. 

Sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội tiếp tục được nâng cao, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Toàn quân đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, kịp thời có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, thực sự là “đội quân chiến đấu trong thời bình”, góp phần tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; tổ chức đăng cai, tham gia hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt thành tích cao. 

Toàn quân luôn giữ vững nền nếp, chế độ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”, chất lượng các mặt công tác được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, pháp chế, nghiên cứu khoa học có tiến bộ mới, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Toàn quân có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 trong bức tranh chung của hoạt động quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cũng là một điểm sáng đáng chú ý, xin đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2022, Quân đội đã triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; nổi bật là: Chúng ta tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; tổ chức thành công các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7; Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất; các hoạt động năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội trên trường quốc tế.

Đẩy mạnh thực hiện "Ba đột phá" và chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, năm 2023, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trước hết, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Hai là, Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính - trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Yêu cầu đặt ra là: Phải bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước các mối đe dọa của thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; đó là: Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Năm là, triển khai đồng bộ, có chất lượng các mặt công tác: Hậu cần – Kỹ thuật, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, khoa học quân sự, pháp chế, tư pháp và thanh tra trong Quân đội; phát triển Công nghiệp Quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với khí thế mới, trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn tin tưởng rằng, năm 2023, toàn quân sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cảm ơn Thượng tướng!

Theo VOV