CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ 1/1/2021 không phải là 'hồi tố'

07:23 - 20/03/2023

(Chinhphu.vn) - Việc tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thống nhất với quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 1.

3 chính sách lớn trong nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân

Tại Phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Trình bày tóm tắt Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật vì bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. 

“Mục đích xây dựng Dự án Luật là nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Quan điểm chỉ đạo xây dựng Dự án Luật là bảo đảm lực lượng Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Về nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 theo hướng: Quy định sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. 

Bổ sung khoản 1 Điều 23 theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. 

Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. 

Đồng thời bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. 

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 theo hướng: Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công nhân Công an.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Nhất trí tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân với những lý do như đã nêu trong các Tờ trình của Chính phủ nhằm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đến nay đã đủ điều kiện chín muồi để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. 

“Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Uỷ ban QPAN của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra.

Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cho biết, đa số ý kiến nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân như trong dự thảo Luật; 

Nhất trí với đề xuất của Chính phủ về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an và thấy rằng, việc tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thống nhất với quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu.  

“Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh kiến nghị.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 5.

Các đại biểu dự phiên họp

Đề nghị bổ sung nội dung Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tương đương với Bộ trưởng

Phát biểu tại phiên họp, các ý kiến đều tán thành cần thiết ban hành luật sửa đổi như Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; thống nhất trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 5 tới đây.

Góp ý về các nội dung sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận hồ sơ tài liệu được chuẩn bị đúng với quy trình và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quá trình soạn thảo cơ bản thống nhất với các luật khác có liên quan. 

Về quan điểm nguyên tắc sửa đổi, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với tờ trình, báo cáo thẩm tra sơ bộ đã nêu. Cơ bản tán thành với các nội dung của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung cụ thể để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện. 

Cụ thể, về nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 về sĩ quan được xét thăng cấp hàm Đại tá đến Thiếu tướng còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thêm trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định thì có quy định thời gian tối thiểu không? Đề nghị cụ thể hơn về thời gian.  

Về sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25, dự thảo quy định trần cao nhất là Thượng tướng cho sĩ quan Công an biệt phái đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung thêm nội dung làm rõ vị trí này trong xếp hạng phân loại về chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị tương đương với Bộ trưởng và do Ủy viên Trung ương Đảng đảm nhiệm chức vụ để bảo đảm đầy đủ hơn, tương xứng với vị trí chức vụ này.

Tăng tuổi phục vụ của Công an nhân dân từ ngày 1/1/2021 không phải là 'hồi tố' - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Tăng tuổi phục vụ của Công an không phải là hồi tố

Về mốc thời gian để áp dụng tăng tuổi theo lộ trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị quy định theo thời hiệu của Bộ luật Lao động tức từ ngày 1/1/2021.

“Đây không phải là hồi tố như một số ý kiến nêu mà là quy định tương thích với Bộ luật Lao động”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Giải trình thêm về môt số gợi ý của Chủ tịch Quốc hội và đại biểu nêu, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, quy định về trường hợp đề nghị thăng quân hàm Thiếu tướng nhưng không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định mục đích dự phòng cho các đồng chí đang công tác ở nước ngoài không kịp làm hồ sơ hay trường hợp vô cùng đặc biệt, trên thực tế chưa có trường hợp nào phải đề nghị.  

“Cửa mở nhưng rất bé, từ trước đến giờ chưa có nhưng phải quy định vì nếu không quy định thì những trường hợp hết sức đặc biệt lại khó áp dụng. Chúng tôi không muốn đây là chính sách hay làm phổ biến”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Về quy định phong hàm Thượng tướng đối với Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lần đầu tiên lực lượng Công an nhân dân có cán bộ biệt phái giữ chức vụ này nên phải đề xuất nội dung này trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi