In bài viết

Đề xuất hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 31% lương tối thiểu vùng/người/tháng

06:38 - 23/05/2024

(Chinhphu.vn) - Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 35%, 33%, 31% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

UBND tỉnh Đắk Nông đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định việc bố trí; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 Mỗi thôn, buôn, bon, bản (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bố trí 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

 Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và từ 01 đến 03 Tổ viên, trong đó:

+ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của thôn có trên 400 hộ; tổ dân phố có trên 500 hộ; thôn biên giới; thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an: Bố trí 03 Tổ viên.

+ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của thôn có từ 300 hộ đến dưới 400 hộ; tổ dân phố có từ 400 hộ đến dưới 500 hộ; thôn thuộc xã biên giới: Bố trí 02 Tổ viên.

+ Các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của các thôn, tổ dân phố còn lại: Bố trí 01 Tổ viên.

+ Trường hợp cần thiết, thôn có trên 600 hộ; tổ dân phố có trên 700 hộ; thôn biên giới; thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an có thể bố trí hơn 03 Tổ viên nhưng không quá 05 Tổ viên do UBND tỉnh quyết định.

Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ưu tiên bố trí, bổ nhiệm từ Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng, Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố hiện đang công tác tại địa phương bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Mức tiền hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

UBND tỉnh Đắk Nông đề xuất hỗ trợ hàng tháng (đã bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) đối với Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cụ thể như sau:

+ Tổ trưởng: Bằng 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng;

Tổ phó: Bằng 33% lương tối thiểu vùng/người/tháng;

+ Tổ viên: Bằng 31% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Hỗ trợ, bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ:

 Bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ mức tiền bằng 200% mức hỗ trợ hằng ngày/ 01 người/ 01 ngày. Mức hỗ trợ hằng ngày được tính bằng mức hỗ trợ hằng tháng chia cho 22 ngày làm việc/ 01 tháng.

Bồi dưỡng bằng hiện vật khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện như mức chi cho người lao động thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động.

 Chế độ kiêm nhiệm

Khuyến khích bố trí lực lượng tham gia vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng nhân lực ở địa phương.

Người tham gia lực lượng tham gia vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiêm nhiệm không quá 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách hoặc đối tượng khác công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Mức phụ cấp khi kiêm nhiệm từng chức danh bằng 100% mức hỗ trợ hằng tháng hoặc mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó.

Chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương được hỗ trợ như sau:

a) Chi trả chi phí khám, chữa bệnh bằng mức như người tham gia bảo hiểm y tế.

b) Hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú tại cơ sở y tế đến khi ổn định sức khoẻ ra viện bằng 100% mức hỗ trợ thường xuyên hằng ngày/ 01 người/ 01 ngày. Mức hỗ trợ hằng ngày được tính bằng mức hỗ trợ hằng tháng chia cho 22 ngày làm việc/ 01 tháng.

2. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ hoặc trong khoảng thời gian, tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ, bị tai nạn, chết được hỗ trợ như sau:

a) Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khoẻ ra viện bằng mức như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khoẻ ra viện bằng mức như quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Người lo mai táng được hưởng trợ cấp tiền mai táng phí theo mức bằng 50% mức trợ cấp mai táng đối với người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thân nhân được hưởng tiền tử tuất một lần như hỗ trợ trường hợp thôi việc theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết này.

3. Các trường hợp cố ý tự huỷ hoại sức khoẻ, tính mạng bản thân; tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực hiện nhiệm vụ; tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma tuý, chất hướng thần, tiền chất ma tuý hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật không được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều này.

Hỗ trợ thôi việc đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 7)

1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thời gian công tác liên tục từ đủ 12 tháng (thời gian công tác ngắt quãng được cộng dồn) không tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo v an ninh, trật tự ở cơ sở, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thôi việc thì được hỗ trợ một lần theo mức mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng ½ tổng mức hỗ trợ hàng tháng của Nghị quyết này (ngoài hưởng theo chế độ bảo hiểm).

2. Thời gian công tác để tính hỗ trợ thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 6 tháng được tính bằng 1 năm công tác; dưới 15 ngày được tính bằng 1/2 tháng, trên 15 ngày được tính bằng 01 tháng.

3. Quy định này không áp dụng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vi phạm các điểm c, d khoản 3 Điều 17 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chi các nội dung khác thuộc nhiệm vụ chi của địa phương (Điều  8)

1. Chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận lần đầu và những năm tiếp theo của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo danh mục, tiêu chuẩn, định mức, niên hạn quy định tại điểm b, c, khoản 1, Điều 3 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Hỗ trợ chi phí văn phòng phẩm 300.000 đồng/ 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở/ 01 năm.

3. Chi công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức và chi sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật về công tác tổ chức tập huấn, diễn tập, hội thi, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

4. Căn cứ yêu cầu công tác và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Uỷ ban nhân dân các cấp có thể trang bị thêm ngoài danh mục hoặc trang bị hơn tiêu chuẩn, định mức, niên hạn đối với trang phục, điều kiện bảo đảm hoạt động theo quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này và phương tiện, thiết bị theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

5. Các khoản chi khác bảo đảm cho điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật.