CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

09:37 - 26/04/2024

(Chinhphu.vn) - Mẫu đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Thông tư 14/2024/TT-BCA.

Theo Thông tư 14/2024/TT-BCA, hồ sơ tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (

);+ Bản khai sơ yếu lý lịch;

+ Chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khoẻ;

+ Bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ
AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân …………..(1)…

Họ và tên công dân đề nghị: ………………………….………………

Hiện đang thường trú (tạm trú) tại:………………………………………

Số điện thoại:………….

Tôi đề nghị được tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Gửi kèm theo đơn này hồ sơ tuyển chọn theo quy định:……………….

………………………………………………………………………….

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....(2).... ngày .... tháng.... năm…..
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2) Địa danh.